Rewolucyjna Rosja od środka, ale w polskich oczachAbstrakt

Tadeusz Sucharski

Akademia Pomorska, Słupsk, Poland

tsucharski@wp.pl

 

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ИЗНУТРИ, НО ГЛАЗАМИ ПОЛЯКОВ

Резюме

Cтатья представляет собой попытку проанализировать произведения польских пи-сателей, переживших русскую революцию и гражданскую войну в России. Книги этих писателей были опубликованы в начале двадцатых годов и были приняты польским читателям с большим интересом. Статья имеет целью представить специфику польского воспринятия революционныx событий. B произведенияx этих писателей доминирует убеждение в превосходстве польской культуры над русской культурой. С надеждой они приветствовали Февральскую революцию, потому что увидели возможность для независимости Польши. До большевистской революции они относились очень враж-дебно. Они подчеркивали невероятную жестокость, грубость, хамство большевиков, среди которых, прежде всего, видели евреи и азиатскиx россиян, только не русских. Большинство писателей верили в неизбежное поражение большевиков.

UNDER POLISH EYES — THE RUSSIAN REVOLUTION FROM WITHIN

SummaryThis article is an attempt to analyze works of Polish writers who survived the Russian Revolution and the Civil War in Russia. Books of these writers were published in the early twenties and were received by Polish readers with great interest. This article aims to present the specifics of the Polish perception of revolution events. The works of Polish writers are dominated by the conviction of the superiority of Polish culture over the Russian culture. They welcomed the February Revolution with hope, because they saw an opportunity for Poland’s independence. In relation to the Bolshevik revolution they treated very hostile. They emphasized the incredible cruelty, rudeness, and boorishness of the Bolsheviks. Among which, above all, they saw the Jews and Asiatic Russians, not Slavic. Most writers believed in the inevitable defeat of the Bolsheviks


Pobierz

Opublikowane : 2012-03-01


SucharskiT. (2012). Rewolucyjna Rosja od środka, ale w polskich oczach. Przegląd Rusycystyczny, (1/2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3540

Tadeusz Sucharski  tsucharski@wp.pl
Akademia Pomorska, Słupsk, Poland  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).