Obraz polityków rosyjskich na łamach tygodników „Wprost”, „Polityka”, „Newsweek”Abstrakt

Urszula Patocka-Sigłowy

Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Poland

PRZ.RUS@op.pl

 

ОБРАЗ РУССКИХ ПОЛИТИКОВ НА СТРАНИЦАХ ЕЖЕНЕДEЛЬНИКОВ „WPROST”, „POLITYKA”, „NEWSWEEK”

Резюме

Представленный в статьях еженедeльников „Wprost”, „Polityka”, „Newsweek” образ русских политиков не является для них положительным. На страницах журналов Россия показана, как страна, в которой властвуют абсолютные правители — царь Владимир Путин и его наследник Дмитрий Медведев. Как они, так и представители политической элиты лишены моральных принципов. Они считают, что в политике самое главное это собственная выгода. изменения на посту президента не внесли ничего нового в политическую систему России.

THE IMAGE OF RUSSIAN POLITICIANS IN CHOSEN ISSUES OF WEEKLY MAGAZINES „WPROST”, „POLITYKA”, „NEWSWEEK”

Summary

The image of Russian politicians in articles published in “Wprost”, “Polityka”, “New-sweek” is not positive. Russia is a country ruled by an absolute monarch — tsar Vladimir Putin and his successor Dmity Medvedev. They and the representatives of political elites are deprived of ethical principles. According to them, only personal profit counts and the best effects are brought by policy based on blackmail. Moreover, the change of the president did not bring anything new to the quality of political system.


Pobierz

Opublikowane : 2012-03-01


Patocka-SigłowyU. (2012). Obraz polityków rosyjskich na łamach tygodników „Wprost”, „Polityka”, „Newsweek”. Przegląd Rusycystyczny, (1/2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3542

Urszula Patocka-Sigłowy  PRZ.RUS@op.pl
Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Poland  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).