Rosja i Rosjanie w czasopiśmie „Zeszyty Literackie” w okresie emigracyjnym (przegląd)Abstrakt

Piotr Fast

Uniwersytet Śląski, Katowice, Poland

piotr.fast@gmail.com

 

ROSJA I ROSJANIE W POLSKIM CZASOPIŚMIE „ZESZYTY LITERACKIE” W OKRESIE EMIGRACYJNYM (PRZEGLĄD)

Streszczenie

Analiza materiałów związanych z Rosją i rosyjskimi pisarzami publikowanych w „Zeszytach Literackich” przed polską transformacją ustrojową (od roku 1982 do 1989), kiedy to autorami tłumaczonych utworów i bohaterami omówień byli głównie rosyjscy „klasycy XX wieku” (Achmatowa, Cwietajewa; Mandelsztam, Pasternak, Brodski, Nabokow, Sołżenicyn), doprowadza do ambiwalentnej oceny czasopisma. Było ono bowiem związane wyłącznie z propagowaniem niezwykle klasycznego, wręcz hieratycznego kręgu wartości estetycznych i ideowych, nie odzwierciedlało natomiast żadnych nowych i nowoczesnych tendencji w literaturze rosyjskiej. Równocześnie jednak skutecznie udostępniało polskiemu czytelnikowi wielu nieobecnych w szerokiej czytelniczej świadomości pisarzy i ich utwory.

RUSSIA AND RUSSIANS IN THE POLISH MAGAZINE „ZESZYTY LITERACKIE” IN THE EMIGRATION PERIOD (OVERVIEW)

Summary

An analysis of materials related to Russia and Russian writers published in “Zeszyty Literackie” („Literary Letters”) before the Polish political transformation (between 1982 and 1989), which covered primarily the Russian 20th century classics (Akhmatova, Tsvetaeva, Mandelshtam, Pasternak, Brodsky, Nabokov, Solzhenitsyn), leads to an ambivalent assessment of the magazine.  Its exclusive focus was the promotion of an extremely classical sphere of aesthetic and ideological values, without reflecting any of the new and modern tendencies in Russian literature. However, at the same time it was effective at making available to the Polish reader many of the authors and works that were not known by the general population of readers


Pobierz

Opublikowane : 2012-03-01


FastP. (2012). Rosja i Rosjanie w czasopiśmie „Zeszyty Literackie” w okresie emigracyjnym (przegląd). Przegląd Rusycystyczny, (1/2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3544

Piotr Fast  piotr.fast@gmail.com
Uniwersytet Śląski, Katowice, Poland  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).