O miejscu i czasie wydania ksiąg liturgicznych staroobrzędowego klasztoru w Wojnowie — system sygnatur i foliacjiAbstrakt

O MIEJSCU I CZASIE WYDANIA KSIĄG LITURGICZNYCH STAROOBRZĘDOWEGO KLASZTORU W WOJNOWIE — SYSTEM SYGNATUR I FOLIACJI

Streszczenie

Po śmierci ostatnich mniszek ze staroobrzędowego klasztoru w Wojnowie pojawiła się możliwość zbadania pozostałych tam utensyliów. Na szczególną uwagę zasługują księgi, które są systematycznie fotografowane i badane przez wykładowców Uniwersytetu War-mińsko-Mazurskiego. W artykule podjęto próbę określenia miejsca i przybliżonego czasu wydania czterech ksiąg. Na podstawie fałszywego sposobu podawania miejsca wydania oraz ornamentów użytych do ozdobienia księgi autorka określiła, że książki powstały w nielegalnej drukarni Grebniewa w Dziergaczach, prawdopodobnie w latach 1900–1905. W artykule scharakteryzowano inną cechę pozwalającą identyfi kować tę drukarnię — sposób numeracji arkuszy oraz kart w księgach.

THE TIME AND PLACE OF PUBLICATION OLD BELIEVERS’ VOLUMES FROM WOJNOWO. THE SYSTEM OF SIGNATURES AND FOLIOING

Summary

When the last nuns from the Old Believers’ monastery in Wojnowo (Eckerdorf) died, there appeared an opportunity to inspect the objects remaining there. Particular attention should be paid to volumes, which are systematically photographed and analyzed by the lecturers from the University of Warmia and Mazury. This article constitutes an attempt to defi ne the place and approximate time of publication 4 volumes. On the basis of the false way of establishing the place of publication and the ornaments used to decorate the volume, the author established that the volume was published in the illegal Grebnev’s printing house in Dziergacze (Dergachi), probably between 1900 and 1905. The article characterizes also another feature identifying this printing house, namely the way of numbering folios and leaves in volumes.


Pobierz

Opublikowane : 2009-01-02


OrzechowskaJ. (2009). O miejscu i czasie wydania ksiąg liturgicznych staroobrzędowego klasztoru w Wojnowie — system sygnatur i foliacji. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3705

Joanna Orzechowska  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).