Jeszcze raz o Kolumbach rosyjskiej prowincji (Podróż wokół Moskwy Nikołaja Karamzina, Podróż do Kronsztadu Piotra Szalikowa i Podróż do południowej Rosji Władimira Izmajłowa)Abstrakt

ЕЩЕ РАЗ О КОЛУМБАХ РУССКОЙ ПРОВИНЦИИ (ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ МОСКВЫ Н. КАРАМЗИНА, ПУТЕШЕСТВИЕ В КРОНШТАДТ П. ШАЛИКОВА И ПУТЕШЕСТВИЕ В ПОЛУДЕННУЮ РОССИЮ В. ИЗМАЙЛОВА)

Резюме

Провинциальная Россия — окрестности Москвы и Петербурга, а также „полуден-ная Россия” — крупное литературно-географическое открытые XVIII века. Об этом свидетельствуют Путешествие вокруг Москвы (1803) Н.М. Карамзина, Путешес-твие в Кpонштадт... (1806) П.И. Шаликова и Путешествие в полуденную Россию (1800–1802, 1805) В.В. Измайлова. Сентименталисты приводят в них исторические (деятельность Петра I и Екатерины II), а также географические, культурно-социоло-гические и этнографические сведения. 

 

A FEW MORE WORDS ON RUSSIAN PROVINCE COLUMBUSES (JOURNEY AROUND MOSCOW BY N. KARAMZIN, JOURNEY TO KRONSTADT BY P. SHALIKHOV AND JOURNEY TO THE SOUTHERN RUSSIA BY V. IZMAJLOV)

Summary

The provincial Russia — both the surroundings of the capitals (Moscow and Petersburg) and the distant guberniyas (including the Southern territories) — was a big 18th century literary and geographical discovery, as evidenced by the Journey around Moscow (1803) by N.M. Karamzin, Journey to Kronstadt... (1806) by P.I. Shalikhov and Journey to the Southern Russia (1800–1802, 1805) by V.V. Izmajlov. Those writers remind there of the historic events (including the reins of Peter I and Catherine II) and provide information on geography, cul-ture, ethnography and sociology.  


Pobierz

Opublikowane : 2009-01-02


DąbrowskaM. (2009). Jeszcze raz o Kolumbach rosyjskiej prowincji (Podróż wokół Moskwy Nikołaja Karamzina, Podróż do Kronsztadu Piotra Szalikowa i Podróż do południowej Rosji Władimira Izmajłowa). Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3706

Magdalena Dąbrowska  dabrowska_m@o2.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).