Natura uprzedzeń religijnychAbstrakt

 ПРИРОДА РEЛИГИОЗНЫХ ПРЕДРАССУДКОВ

Резюме

Проблема предупреждений очень важна сегодния для понимания междунардных отношений. Следует обратить внимание на то, что термины стереотип и предупреждение очень часто употребляются как синонимы. В то время, как заметила Ида Курч, стереотипом пользуемся в мышлении, зато предупреждением — в действии. В современных меж-дународных отношениях причиной возникновения предупреждений часто являются религиозные различия, которые используется политически.С IX века начался распад единой христианской церкви на восточную (православную) и западнюю (католическую). Разделение церквей повлекло за собой возникновение враждебных отношений между ними, но тоже между народами. Этот конфликт оказал существенное влияние на российско-польские взаимоотношения. Религия начала играть роль механизма отделяющего Своих от Чужих. В одной цивилизаци Пакс Христиана складываются два типа культур, традиций. Поэтому установление нормальных  отношений между католиками и православными является очень затруднительным.

THE NATURE OF RELIGIOUS PREJUDICES

Summary

The changes, which occurred in Central and Eastern Europe after 1989, revealed domestic problems in each country and contributed to an outburst of antagonisms between neighbouring countries. Such countries are particularly exposed to various confl icts, what in consequence strengthens prejudice and mutual aversion.Firstly, the terminology needs to be specifi ed: there is a fundamental difference between a stereotype and a prejudice. According to Ida Kucz, stereotypes are characterised by ra-tionality, intellectual elegance, and veiled hostility whereas a superstition is classifi ed as socially more dangerous and may easily switch to an act of and overt hostility and hatred. 


Pobierz

Opublikowane : 2009-01-02


NadskakułaO. (2009). Natura uprzedzeń religijnych. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3707

Olga Nadskakuła  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).