Przestrzeń myśli. Metafora błyskawicy i rzeki w prozie Władimira MakaninaAbstrakt

МЕСТО МЫСЛИ. МЕТАФОРА РЕКИ И МОЛНИИ В ПРОЗЕ ВЛАДИМИРА МАКАНИНА

Резюме

Предметом анализа является экзистенциальный пейзаж в прозе Владимира Маканина. Имеется в виду рефлектирующий герой и его внутренний мир, активность которого, как утверждается, организуют две метафоры: реки и молнии, почерпнутые писателем из диалектики Гераклита. В их перспективе рассматривается все творчество прозаика. В плане экзистенциальном молне и реке соответствуют линии жизни и линии судьбы, рефлексией над которыми занят герой и рассказчик Маканина. Обе метафоры образуют ряд вариантов, соответствий и сцеплений в роде: молния — свет, огонь, пожар, удар, буря, гром; река — поток, течение, последовательность мыслей, самотечность. Писатель, путем совмещения противоположностей, ломает закрепленный за данной метафорой смысл, чтобы отобразить сложность и многообразие человеческого бытия.

PLACE OF THINKING:THE METAPHOR OF A RIVER AND А LIGHTNING IN THE WRITINGS OF VLADIMIR MAKANIN

Summary

The presented work is attempt to discuss and compare two metaphors: a river and a lightning in the prose of contemporary Russian writer Vladimir Makanin. Both idea developed by Heraclitus and borrowed from him by Makanin are related to life and fate, and describe thinking and spiritual development of man. Every metaphor creates some sequence of va-riants: a lightning — light, fi re, passion, blow, thunder; a river — stream, curse of events, process. Makanin compares the opposite phenomena and terms. By showing transformatio-nal equivalence of opposites, he breaks our dogmatic thinking to express complexity and ambiguity of being.


Pobierz

Opublikowane : 2009-01-02


SkotnickaA. (2009). Przestrzeń myśli. Metafora błyskawicy i rzeki w prozie Władimira Makanina. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3709

Anna Skotnicka  aniaput@gmail.comWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).