Ekwiwalencja językowa i kultu-ro wa w angielskim i rosyjskim przekładzie Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną Doroty MasłowskiejAbstrakt

ЯЗЫКОВАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЭКВИВАЛЕНЦИЯ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ПЕРЕВОДАХ ВОЙНЫ ПОЛЬСКО-РУССКОЙ ПОД БЕЛО-КРАСНЫМ ФЛАГОМ ДОРОТЫ МАСЛОВСКОЙ

Резюме

Статья состоит из двух частей. В первой рассматривается проблема эквиваленции в переводе с исторической точки зрения. Авторы анализируют концепции полной, неполной и нулевой эквиваленций, принимая во внимание разные интерпретации: с древней по полисистемную теории.  Вторая часть содержит анализ переводов Войны польско-русской под бело-красным флагом Дороты Масловской на английский и русский языки. Авторы представляют культурную концепцию языка и поведения субкультуры „дресеров”, а потом показывают, как переводчикам повезло со спецификой языка романа и с культурной обусловленностью текста романа в переводах. Результат анализа показывает, что существуют примеры отсутствия перевода некоторых структур оригинала, а также способ существования перевода в языке и культуре селевых.

LINGUISTIC AND CULTURAL EQUIVALENCE IN ENGLISH AND RUSSIAN TRANSLATIONS OF THE SNOW WHITE AND RUSSIAN RED BY DOROTA MASLOWSKA

Summary

The paper consists of two parts. The fi rst one is devoted to the problem of equi-valence in translation from the historical perspective. The authors discuss concepts of full, partial and zero equivalence and their understanding from the ancient times to the polysystem theory. The second part contains an analysis of translations of Wojna polsko-ruska pod fl agą biało-czerwoną by Dorota Masłowska into English and Russian. The authors give a short overview of the cultural approach to the language and of the behavioral patterns of the “street-boys”. Following, they attempt to illustrate how both translators coped with the specifi city of the language of the novel, in order to translate it not only linguistically but also culturally. In the conclusion the authors point to the issues concerning the untranslatability of some of the elements of the source text as well as evaluate how the translated text has been accepted in the target language and culture. 


Pobierz

Opublikowane : 2009-01-02


OsadnikW., & StrzeleckaN. (2009). Ekwiwalencja językowa i kultu-ro wa w angielskim i rosyjskim przekładzie Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną Doroty Masłowskiej. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3711

Wacław Osadnik  wosadnik@ualberta.ca
Natalia Strzelecka Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).