Rosyjskie czasowniki akcji dwukierunkowej z określnikami ograniczonej krotności na materiale czasu przeszłegoAbstrakt

РУССКИЕ ГЛАГОЛЫ ДВУНАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ С ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ ОГРАНИЧЕННОЙ КРАТНОСТИ НА ОСНОВЕ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИИ

Резюме

В настоящей статье предпринимается попытка представить употребление глаголов двунаправленного действия с обстоятельствами ограниченной кратности (с централь-ной и периферийной группами) в русском языке. Цель статьи — представить факторы, способствующие употреблению этих глаголов в несовершенном, или совершенном виде с обеими группами.Фактор аннулированности результата влияет на употребление несовершенного вида в контексте с обстоятельствами ограниченной кротности. Снижение роли фактора аннулированности результата приводит к выбору употребления совершенного вида с обстоятельствами центральной и периферийной групп.

RUSSIAN TWO-WAY ACTION VERBS WITH THE LIMITED ITERATION MARKERS IN THE PAST TENS

Summary

The following article attempts to present the use of two-way action verbs with the limited iteration markers. The main aim of the article is to analyze the factors determining the choice of perfective or imperfective aspects of two-way action verbs with a central and a peripheral group. The effect cancellation factor determines the use of imperfective aspect in the context of limited iteration markers. The annulment of the effect cancellation factor results in the use of perfective aspect with a central and a peripheral group markers.


Pobierz

Opublikowane : 2009-01-02


WartiniM. (2009). Rosyjskie czasowniki akcji dwukierunkowej z określnikami ograniczonej krotności na materiale czasu przeszłego. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3713

Mirella Wartini  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).