Konceptualny projekt Witalija Komara i Aleksandra Melamida Wybór naroduAbstrakt

KONCEPTUALNY PROJEKT WITALIJA KOMARA I ALEKSANDRA MELAMIDAWYBÓR SPOŁECZEŃSTWA. NAJBARDZIEJ POŻĄDANY & NAJMNIEJ POŻĄDANY

Streszczenie

Wybór społeczeństwa. Najbardziej pożądany & Najmniej pożądany (obraz w malarstwie) autorstwa artystycznego duetu rosyjskich emigrantów Komara i Melamida to prowokacyjna próba interpretacji wyników profesjonalnych badań rynku na temat estetycznych preferencji i gustów społeczeństwa dotyczących malarstwa. Projekt zrealizowany został w wielu państwach na całym świecie, m.in.: Rosji, USA, Niemczech, Chinach, Kenii i wielu innych. Ideą projektu było wykazanie prawdziwych preferencji w sztuce ludzi na całym świecie i poka-zanie, jak wyglądałaby dyktowana badaniami marketingowymi „sztuka dla ludu”. Projekt obnaża irracjonalność bezkrytycznej wiary w liczby, które przecież nie mówią nam niczego o jednostkach i ich guście.

CONCEPTUAL PROJECT THE PEOPLE’S CHOICE. MOST WANTED & MOST UNWANTED BY VITALY KOMAR AND ALEXANDR MELAMID

Summary

The People’s Choice. Most Wanted & Most Unwanted Paintings created by Russian emigrant artist’s team refl ects the artist’s interpretation of a professional market research survey about aesthetic preferences and taste in paintings. Project was realized in countries all over the world — Russia, USA, German, China, Kenya and many others. Their provocative project intends to discover what truly people choose in painting art and what a perfect “people’s art” is. Project uses newest marketing technologies. But on the other case show irrationality of this popular conviction — our implicit believe in numbers, which can say nothing about personalities and theirs choice. 


Pobierz

Opublikowane : 2008-01-02


PietraśE. (2008). Konceptualny projekt Witalija Komara i Aleksandra Melamida Wybór narodu. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3758

Elżbieta Pietraś  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).