Religijne intencje rosyjskiego poetyckiego undergroundu w latach 50.–60. XX wiekuAbstrakt

RELIGIJNE INTENCJE ROSYJSKIEGO POETYCKIEGO UNDERGROUNDU W LATACH 50.–60. XX WIEKU

Streszczenie

W artykule została podjęta próba scharakteryzowania intencji religijnych rosyjskiego podziemia poetyckiego w okresie jego kształtowania się (lata 1950–1960 XX wieku). Przedstawiona pokrótce działalność nieofi cjalnych ugrupowań artystycznych („arefi ewcy”) oraz literackich („Mansarda”, kółko lianozowowskie) pozwala autorce na wyciągnięcie wniosku, że twórcy undergroundu na wczesnym etapie jego istnienia niezbyt interesowali się religią jako taką, a w szczególności chrześcijaństwem, zwłaszcza zaś prawosławiem. Pojawiające się jednak dość często w ich utworach biblijne wątki, motywy i obrazy wynikały zarówno z chęci zrekonstruowania kulturalno-estetycznego paradygmatu, ukształtowanego w epoce tzw. srebrnego wieku, jak z intencji epatowania współczesnych poprzez de-monstracyjną pogardę wobec zakazów ideologicznych — ta druga postawa pozwalała poetom odczuwać swoistą, anarchiczną wolność słowa.

RELIGIOUS INTENTIONS OF THE RUSSIAN POETIC UNDERGROUND OF THE 1950–60TH

Summary

The article focuses on the religious intentions of the Russian poetic underground during the period of its formation (1950–1960th). Basing on the characteristic of the clandestine art activities (“Aref’evtsy”) and literary groups (“Mansarda”) as well as their individual members (R. Mandel’shtam, L. Chertkov, N. Shatrov, S. Krasovickij, E. Kropivnickij, I. Holin, G. Sapgir) the author comes to the conclusion that the forming underground was not notedly interested either in religion itself or Christianity and Orthodoxy in particular. The address to the biblical themes, motives, and images was determined or by the intention to restore the cultural and esthetic paradigm formed in the Silver Age, or it just became the means of contemporaries’ outrageous behavior. It also demonstrated the disregard of the ideological bans and gave the bohemian impression of the word freestyle. 


Pobierz

Opublikowane : 2008-01-02


ŁucewiczL. (2008). Religijne intencje rosyjskiego poetyckiego undergroundu w latach 50.–60. XX wieku. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3759

Ludmiła Łucewicz  ludmilalucewicz@gmail.comWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).