Język rosyjski w Polsce — fakty i mityAbstrakt

THE RUSSIAN LANGUAGE IN POLAND — THE FACTS AND THE MYTHS

Summary

Seeing through the lens of Poles’ perception of Russia and Russians over centuries, looking through the lens of Poland’s and Poles’ experience of relations with this great country, the author undertakes an analysis of a number of factors that have determined Poles’ attitudes towards the Russian language as a school subject. Some facts bearing on the attitudes are endorsed as true or approximating the truth, while others are exposed as myths, fi ction at odds with truth, often not even pretending to be true. It is emphasised, inter alia, that the Russian language in Poland has always been burdened with political overtones, most so during the period of partitions and in the years 1945–1989. This has had catastrophic consequences for the attitude of Poles towards the actual teaching and learning of the language of Pushkin in our country. However, the author posits that there are grounds for a change of the attitude to the Russian language and its place among other foreign languages taught at Polish schools, in the spirit of broadly-defi ned collaboration and tolerance, including language tolerance, in line with changes taking place across the civilised world.

РУССКИЙ ЯЗЫК В ПОЛЬШЕ — ФАКТЫ И МИФЫ

Резюме

Глядя сквозь призму многовековой истории польско-российских взаимоотношений, автор статьи анализирует целый ряд факторов, повлиявших на отношение поляков к русскому языку как школьному предмету. Одни из них автор считает правдивыми или в некоторой степени приближенными к правде, в то время как другие рассматривает как мифы, которые далеки от правды, а иногда даже лишены и доли правды. Автор также подчёркивает, что на русский язык в Польше всегда оказывала огромное влияние политика двух государств, достигшяя своего апогея в годы Раздела Речи Посполитой, а также в период 1945–1989 гг. Последствия такой ситуации катастрофически повлияли как на процесс обучения русскому языку, так и  на отношение поляков к языку Пушкина в нашей стране. Однако, несмотря на это, автор статьи выражает мнение, что существуют все основания предполагать, что отношение поляков к русскому языку коренным образом изменится, что русский язык займёт достойное место среди других иностранных языков в польских школах, что обучение ему будет проходить в атмосфере сотрудничества, взаимопонимания и толерантности, в том числе языковой толерантности, к чему в настоящее время стремится весь цивилизованный мир. 


Pobierz

Opublikowane : 2008-01-02


FigarskiW. (2008). Język rosyjski w Polsce — fakty i mity. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3761

Władysław Figarski  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).