Rzeczowniki odczasownikowe z formantem zerowym w przyczasownikowej pozycji w tekstach naukowych języka polskiego i rosyjskiegoAbstrakt

ОТГЛАГОЛЬНЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ С НУЛЕВЫМ ФОРМАНТОМ В ПРИГЛАГОЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ В НАУЧНЫХ ТЕКСТАХ ПОЛЬСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ

Резюме

Статья посвящена семантико-синтаксической характеристике девербативов с ну-ле вым формантом в приглагольной позиции в научных текстах польского и русского языков. Примарной функцией девербативов является осложнение структуры простого предложения путем углубления субъектно-предикатной перспективы высказывания в рамках обязательных компонентов семантической структуры. Актантная позиция девербатива возможна лишь при глаголах-модификаторах, глаголах-компенсаторах, глаголах логического отношения (компликаторах), каузативных, ментальных и ква-лификативных глаголах. Сочетание девербатива с полнознаменатнльными глаголами ведет к полипредикативности предложения, конструкции же с неполнознаменательными глаголами образуют аналитическую форму главного предиката.

VERBAL NOUNS WITH ZERO FORMATIVE IN THE POSITION NEXT TO THE VERBIN ACADEMIC WRITING IN POLISH AND RUSSIAN

Summary

The article discusses semantic and syntactic characteristics of deverbatives with zero for-mative in position next to the verb in academic writing in Polish and Russian languages. The primary function of deverbatives is making the structure of a simple sentence more complex by developing the subject-predicate perpective. Collocation of a verb noun and a verb with full semantic meaning leads to the polypredicative sentence and collocation of a verb noun with an auxiliary verb makes the analytic form of the main predicate.


Pobierz

Opublikowane : 2008-01-02


CzapigaZ. (2008). Rzeczowniki odczasownikowe z formantem zerowym w przyczasownikowej pozycji w tekstach naukowych języka polskiego i rosyjskiego. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3762

Zofia Czapiga  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).