Od milczenia do zamilknięcia. Kobieta jako autor i twórca w prozie pisarek rosyjskich początku XX wiekuAbstrakt

ОТ МОЛЧАНИЯ ДО БЕЗМОЛВИЯ. ЖЕНЩИНА КАК АВТОР И ХУДОЖНИК В РУССКОЙ ЖЕНСКОЙ ПРОЗЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА

Резюме

Статья посвящена проблеме статуса женщины-писательницы и женщины-художницы в русской женской прозе начала ХХ века. Исходным материалом для анализа стали следующие произведения: Записки Анны (1910) Надежды Санжарь, Гнев Диониса (1910) Евдокии Нагродской, Лампады незажженные (1914) Анны Мар. Ни одна из литературных героинь, созданных названными выше писательницами, не посвятила полностью своей жизни творческой деятельности. Женщины, когда-то лишенные возможности творчески высказываться, затем добившиеся права работать писательницей или художницей, прекращают неожиданно свою творческую деятельность. Причина этого явления, названного автором статьи процессом перехода «от молчания до безмолвия», заключается  в неразрешимом конфликте интеллектуального и эмоционального начал, на котором построен их мир.

FROM MUTENESS TO SILENCE. WOMAN AS AN AUTHOR AND CREATOR IN PROSE OF RUSSIAN FEMALE WRITERS OF THE XX CENTURY

Summary

This article is devoted to the issue of female-writer status in Russian female prose of the beginning of the XX century. The following works are the subject of this analysis: Anna’s Notes (Записки Анны, 1910) of Nadezhda Sanzhar’, The Wrath of Dionysus (Гнев Диониса, 1910) of Evdokiia Nagrodskaia and Unlit Lamps (Лампады незажженные, 1914) of Anna Mar.None of these female authors managed to create a literary female hero, completely devoted to art. Female heroes of their prose, once deprived of the possibility of creative expression, achieving at last the right to perform the craft of art, soon, out of their own free will, they quite unexpectedly abandon their activity. The reason for this effect, called by the article’s author the process “from muteness to silence” is held in the unsettled confl ict of the intellectual and sensory element, on which their world is built upon. 


Pobierz

Opublikowane : 2007-01-02


KomisarukE. (2007). Od milczenia do zamilknięcia. Kobieta jako autor i twórca w prozie pisarek rosyjskich początku XX wieku. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3844

Ewa Komisaruk  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).