Stalin i Wanda Wasilewska: dialog limitowany (1940) .Abstrakt

STALIN I WANDA WASILEWSKA: DIALOG LIMITOWANY (1940)

Streszczenie

W latach 1939–1940 mało znana polska pisarka Wanda Wasilewska, która przyjęła radzieckie obywatelstwo, została kanonizowana na „wybitnego pisarza radzieckiego”. Zainteresowanie Stalina Wasilewską było podyktowane tym, że tzw. polski problem coraz bardziej zajmował uwagę rządu radzieckiego w sferze planowania strategicznego. W Kremlu poszukiwano w tym zakresie nowych konstruktywnych pomysłów. Inicjatywa Wasilewskiej związana z ograniczeniem dyskryminacji mniejszości polskiej (a dokładniej — lojalnej wobec ZSRR części Polaków w Zachodniej Ukrainie), postawienie problemu polskich kadr oraz wydobywanie optymistycznych dla Polaków symboli, miała dla władz radzieckich bardzo perspektywiczny charakter. Jest jednak oczywiste, że kontakty Wasilewskiej ze Stalinem, które nagle obdarzył ją zaufaniem, nie mogły istotnie wpłynąć na stosunek władz lokalnych do polskiej mniejszości.

STALIN AND WANDA WASILEWSKA: CONTROLLED DIALOGUE (1940)

Summary

In 1939–1940, Wanda Wasilewska, a relatively unknown Polish writer who accepted Soviet citizenship has been crowned as a ‘prodigy Soviet writer’. Stalin’s interest in Wasilewska was motivated by the fact the the so-called Polish problem gradually came to occupy more attention of the Soviet government in terms of strategic planning. The Kremlin was out to fi nd new, constructive ideas in this area. Wasilewska’s initiative aimed at limiting the discrimination of the Polish minority (or more precisely: the part of Western-Ukrainian Poles who were loyal to the USSR), raising the problem of the Polish establishment and the uncovering of symbols that were optimistic for the Poles, were all auspicious decisions for the Soviet government. Nevertheless, it is clear that Wasilewska’s contacts with Stalin  — who suddenly accordeed her with trust — could not signifi cantly infl uence the attitude of the local authorities towards the Polish minority. 


Pobierz

Opublikowane : 2007-01-02


TokariewW. (2007). Stalin i Wanda Wasilewska: dialog limitowany (1940) . Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3846

Wasilij Tokariew  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).