Analiza strukturalno-semantyczna nagłówków zamieszczanych w rosyjskiej prasie młodzieżowejAbstrakt

ANALIZA STRUKTURALNO-SEMANTYCZNA NAGŁÓWKÓW ZAMIESZCZANYCH W ROSYJSKIEJ PRASIE MŁODZIEŻOWEJ

Streszczenie

Artykuł poświęcony jest analizie nagłówków występujących w popularnych rosyjskich czasopis-mach dla młodzieży. Autorka zwraca uwagę na to, że nagłówki są narzędziem walki o czytelnika, oraz że na pierwszy plan wysuwa się ich funkcja pragmatyczna. Charakteryzując się duża ekspresywnością, nagłówki przypominają slogan reklamowy mający na celu przekonanie potencjalnego czytelnika do wybrania danego tekstu. W celu przyciągnięcia uwagi młodego adresata nagłówki są uatrakcyjniane za pomocą gier języ-kowych oraz użycia – w postaci kanonicznej bądź zmodyfi kowanej – znanych cytatów, popularnych tytułów, stereotypów językowych (przysłów, powiedzeń, frazeologizmów, skrzydlatych słów), slangu młodzieżowego i anglicyzmów. Obok nowych środków ekspresji, aktualizujących formę i treść na-główków, występują również typowe sposoby konstruowania nagłówków.

A STRUCTURE-SEMANTIC ANALYSIS OF HEADLINES IN THE RUSSIAN YOUTH PRESS

Summary

The article is dedicated to headlines in Russian magazines aimed at teenagers. The author observes that headlines, with their pragmatic function, are a means of gaining readers. Being so telling and expressive, headlines resemble advertising catch-phrases, which only adds to their effectiveness. In order to attract young readers, headlines are glamorised by word plays as well as original or modifi ed quotes, titles, phraseological units, proverbs, anglicisms and slang. Apart from new means of expression, typical methods of composing headlines are used as a way of updating their form and content.


Pobierz

Opublikowane : 2007-01-02


KapelaE. (2007). Analiza strukturalno-semantyczna nagłówków zamieszczanych w rosyjskiej prasie młodzieżowej. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3851

Ewa Kapela  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).