Z historii badań nad zawartością materiału leksykalnego dla potrzeb nauczania języka rosyjskiego jako obcegoAbstrakt

ИЗ ИСТОРИИ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЛЕКСИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Резюме

В настоящей статье представлена история рационализации лексического материала при обучении русскому языку как иностранному. Положение о том, что на начальном этапе обучения надо строго отбирать лексику, имеет длительную историю, но принципы отбора изменялись. В 50-ые годы XX века в качестве кри-терия научности отбора лексики одно из главных мест приобретает лингвистический критерий употребляемости слов в речи, т.е. частотность. С того времени исследования этого вопроса идут в двух направлениях: первое это составление частотных словарей, второе — составление словарей-минимумов для начальной школы. Следует подчеркнуть, что каждый лексический минимум должен быть составлен соответственно целям и программе обучения, возрасту учащихся, критерию частотности употребления слов в речи, а прежде всего должна быть в нем отражена система русского языка.

THE HISTORY OF THE RATIONALIZATION OF THE LEXIS IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREGIN LANGUAGE

Summary

The article touches upon the history of the rationalization of the lexis in teaching Russian as a foreign language. The presumption that in the initial stage of teaching a language it is necessary to select the lexis in the specifi ed way has had a very long history. However, the rules how to select the lexis has changed many times over years. In the 50’s of the 20th century one of the main scientifi c criteria was the frequency of the word usage. Since then the research over the creation of the lexical mini-mum (basic word list) has been conducted in two directions. The fi rst one focused on working out frequency dictionaries whereas the other centered on the creation of the lexical minimum for the primary schools. It is essential to emphasize that every lexical minimum should be created properly with regard to the aims and the syllabus of many learners and taking into account word frequency but fi rst and foremost it ought to refl ect the system of the Russian language.  


Pobierz

Opublikowane : 2007-01-02


DanielJ. (2007). Z historii badań nad zawartością materiału leksykalnego dla potrzeb nauczania języka rosyjskiego jako obcego. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3852

Joanna Ewa Daniel  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).