Utrata wiary w Boga (sekularyzacja i deteizacja świadomości) oraz radykalizm polityczny w Rosji na początku XX wiekuAbstrakt

UTRATA WIARY W BOGA (SEKULARYZACJA I DETEIZACJA ŚWIADOMOŚCI) ORAZ RADYKALIZM POLITYCZNY W ROSJI NA POCZĄTKU XX WIEKU

Streszczenie

Proces ten dokonuje się na przestrzeni XVIII i XIX stulecia. Coraz bardziej słabnie aktywność religijna cerkwi wśród ludu,  upada autorytet duchowieństwa. Powstają dwie  obce wobec siebie subkultury: wykształcona w duchu kultury zachodniej elita kulturalna oraz odcięty od osiągnięć intelektualnych i coraz bardziej  zacofany duchowo lud. Lud ten stał się łatwą zdobyczą wulgarnego populizmu agitacji rewolucyjnej, warunkując  zwycięstwo bolszewików. Pozytywnym efektem tej tragedii okazał się jednak zanik antagonistycznych subkultur i szansa na odrodzenie religijne Rosji postkomunistycznej.

THE LOSS OF THE FAITH IN GOD (SECULARIZATION AND DETEISATION OF THE CONSCIOUSNESS) AND POLITICAL RADICALISM IN RUSSIA AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY

Summary

This process covers the 18th and 19th centuries. Religious activity of the Orthodox Church is gradually getting weak. The collapse of previously recognized authority of clergy is observed. Two hostile towards one another subcultures sprang up: the educated in a spirit of Western culture elite, and cut off from intellectual achievements and spiritually benighted people. Those people gave in to the pressure from populist agitation and paved the way for Bolsheviks’ victory. A positive side of that tragedy was disappearance of the antagonistic subcultures and a chance of religious revival of postcommunistic Russia.


Pobierz

Opublikowane : 2006-03-01


ZubowA. (2006). Utrata wiary w Boga (sekularyzacja i deteizacja świadomości) oraz radykalizm polityczny w Rosji na początku XX wieku. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3894

Andriej Zubow  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).