Wyznawcy wiary politycznej w literaturze. Lidia Czukowska Opustoszały dom i Jelena Ginzburg Stroma trasaAbstrakt

ПРИВЕРЖЕНЦЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЕРЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. ЛИДИЯ ЧУКОВСКАЯ ОПУСТЕЛЫЙ ДОМ И ЕЛЕНА ГИНЗБУРГ КРУТОЙ МАРШРУТ

Резюме

Тоталитаризм ХХ столетия обладает всеми атрибутами религии (обожествление власти,   партии, вождей, доктрины), наличие ритуала, ортодоксии и ереси. Наиболее развитый сталинский вариант светской религии стремится найти ответ на универсальные вопросы бытия и покорить душу человека.

FOLLOWERS OF POLITICAL BELIEF IN LITERATURE.(LIDIA CZUKOWSKA OPUSTELYI DOM AND JELENA GINZBURG KRUTOI MARSHRUT)

Summary

All the religious attributes (divinization of authorities, party, leaders, doctrine), presence of rituals, orthodoxy and heresy are characteristic of totalitarianism of the 20th century. The most developed Stalinist variant of secular (political) religion had an ambition to fi nd the solution to all universal existential problems, attempting at the same time to take control of the human soul. 


Pobierz

Opublikowane : 2006-03-01


Piertrzycka-BohosiewiczK. (2006). Wyznawcy wiary politycznej w literaturze. Lidia Czukowska Opustoszały dom i Jelena Ginzburg Stroma trasa. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3897

Krystyna Piertrzycka-Bohosiewicz  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).