Człowiek polityczny” we współczesnej prasie Ukrainy: nazwy przenośne jako sposób poszerzenia zasobów frazeologicznych językaAbstrakt

„CZŁOWIEK POLITYCZNY” WE WSPÓŁCZESNEJ UKRAIŃSKIEJ PRASIE: OKREŚLENIA METAFORYCZNE JAKO SPOSÓB POSZERZANIAFRAZEOLOGICZNYCH ZASOBÓW JĘZYKA

Streszczenie

Artykuł poświęcony został przenośnym nazwom współczesnych działaczy politycznych Ukrainy (lub grup politycznych, do których należą). Analizie poddane zostały podstawy, na których opiera się takie właśnie nazewnictwo (według kryteriów „bezpośredniej działalności politycznej”, „miejsca urodzenia”, „rodzaju działalności zawodowej”, „analogii z innym znanym politykiem” itp.). Wyróż-nione zostały najczęściej stosowane chwyty tworzenia zarówno pozytywnego, jak i negatywnego image’u znanych polityków we współczesnej prasie ukraińskiej.

„POLITICAL MAN” IN CONTEMPORARY UKAINIAN PRESS: METAPHORICAL TERMS AS MEANS OF ENLARGING LANGUAGE SOURCES

Summary

The article was devoted to the fi gurative sense of the names of Ukainian contemoprary political activists (or the political groups which they belong to). The basis of such nomenclature was analysed (according to the criteria of “direct political activity”, “the place of birth”, “the kind of occupation”, “parallel to another well-known politician” etc.)The most commonly used ways of creating both positive and negative image of well-known politicians in the contemporary Ukrainian press have been characterised. 


Pobierz

Opublikowane : 2006-03-01


GrigoraszA. (2006). Człowiek polityczny” we współczesnej prasie Ukrainy: nazwy przenośne jako sposób poszerzenia zasobów frazeologicznych języka. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3898

Antonina Grigorasz  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).