ЭМИГРАНТОЛОГИЯ. НАЦЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ВКЛАД ПОЛЬСКОЙ РУСИСТИКИAbstrakt

EMIGRANTOLOGIA. WKŁAD NAUKOWO-BADAWCZY RUSYCYSTYKI POLSKIEJ

Na materiale literacko-kulturowej spuścizny trzech kolejnych fal emigracji rosyjskiej XX stulecia rozpatrzono w artykule dwie funkcje, jakie zdaniem autorki, pełni pojęcie „emigrantologia”, wprowadzony przez Lucjana Suchanka do przestrzeni badawczej wychodźstwa słowiańskiego. Systematyzuje ono obszar intelektualno-naukowej samorefleksji (w tym literaturoznawczej, historiograficznej, filozoficzno-teologicznej, kulturoznawczej), jaka wypracowana została w środowisku emigracji rosyjskiej. Ponadto modeluje potrzebę prowadzenia interdyscyplinarnych, a w nieodległej przyszłości transdyscyplinarnych, studiów nad złożonym fenomenem kulturowym emigracji słowiańskich. W tym kontekście zaprezentowano także ważniejsze kierunki i osiągnięcia badawcze rusycystyki polskiej.

EMIGRANTOLOGY. CONTRIBUTION OF RUSSIAN STUDIES IN POLAND TO SCIENCE AND RESEARCH

Based on the literary and cultural material, the article discusses two functions played by the term of emigrantology as a legacy of three waves of Russian emigration in the 20th c. The term was introduced by Lucjan Suchanek to the research space of Slavic emigration. It has systematized the area of intellectual and scientific self-reflection (including literary studies, historiography, philosophy and theology, and cultural studies), which developed in the community of Russian emigration. Additionally, the term provides modelling of the need for interdisciplinary and in the nearest future trans-disciplinary studies on the complex cultural phenomenon of Slavic emigrations. In this particular context, the article presents major research directions and achievements of Russian studies in Poland.


Pobierz


Kowalska-PasztI. (1). ЭМИГРАНТОЛОГИЯ. НАЦЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ВКЛАД ПОЛЬСКОЙ РУСИСТИКИ. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/4616

Izabela Kowalska-Paszt  iza.kowalska.paszt@gmail.com
Uniwersytet Szczeciński  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).