РУССКИЙ ЭЗОТЕРИЗМ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ГДАНЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ НЕДОГМАТИЧЕСКОЙ ДУХОВНОСТИAbstrakt

EZOTERYZM ROSYJSKI W BADANIACH GDAŃSKIEGO LABORATORIUM NIEDOGMATYCZNEJ DUCHOWOŚCI

Tradycje ezoteryzmu zachodniego wyznaczają obszar badań grupy naukowców działających w Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości. Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego w latach dziewięćdziesiątych utworzono pracownię badawczą skupiającą uczonych z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, do której w niedługim czasie dołączyli także naukowcy z innych ośrodków. Obecnie w skład zespołu wchodzą uczeni z polskich uczelni, a także z Rosji, Ukrainy, USA, Szwecji i Niemiec. Autorka omawia dzieje powstania grupy badawczej i charakteryzuje główne nurty badań oraz sfery działalności Laboratorium, szczególną uwagę poświęcając najnowszemu projektowi naukowemu, w którym biorą udział członkowie pracowni. Projekt ten obejmuje badania unikalnych dokumentów związanych z działalnością Towarzystwa Antropozoficznego w Rosji, które zostały zgromadzone przez Ludwiga A. Nowikowa (1933–2005), a następnie przekazane do Oddziału Rękopisów Instytutu Literatury Światowej Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie. 

RUSSIAN ESOTERICISM IN THE RESEARCH CONDUCTED BY THE LABORATORY OF NON-DOGMATIC SPIRITUALITY

Traditions of esotericism determine the scope of research conducted by The Laboratory of Non-Dogmatic Spirituality.  In the 1990s, academics from The Institute of Eastern-Slavic Philology founded a research laboratory at the Faculty of Languages at the University of Gdańsk. Soon academics from other centers joined in. Nowadays, the group comprises scholars from Polish universities, as well as from Russia, Ukraine, the USA, Sweden and Germany. Among the most interesting projects carried out by the Laboratory, one can find the research connected with a unique archive that was presented to the Department of Manu-scripts at Gorky World Literature Institute (Russian Academy of Sciences in Moscow). The collection, which was handed over in 2014, had been compiled by late Ludvig Aleksandrovich Novikov (1933–2005), a physicist, scientist, academic by profession, but an archivist and a culture researcher by avocation. The collection includes valuable documents concerned with the history of anthroposophy, one of the initiation schools mentioned above, which was extremely popular in Russia, especially with representatives of the art world.


Pobierz


RzeczyckaM. (1). РУССКИЙ ЭЗОТЕРИЗМ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ГДАНЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ НЕДОГМАТИЧЕСКОЙ ДУХОВНОСТИ. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/4617

Monika Rzeczycka  monikarzeczycka@wp.pl
Uniwersytet Gdański Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).