СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛьСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРАГМАТИКИ РУССКОГО ЯЗЫКАAbstrakt

WSPÓŁCZESNE POLSKIE BADANIA W ZAKRESIE PRAGMATYKI JZYKA ROSYJSKIEGO

 

Autor dokonuje przeglądu badań w zakresie pragmalingwistyki w polskiej rusycystyce ostatnich dziesięcioleci. Badania w tym zakresie podzielono na dwa nurty: teoretyczny i opisowy (materiałowy). W aspekcie teoretycznym omówiono koncepcje Olega Leszczaka oraz Aleksieja Awdiejewa. W aspekcie opisowym omówiono badania w zakresie aktów mowy, lingwistycznej analizy dyskursu, pragmatycznej atrybucji znaczeń leksykalnych i gramatycznych, pragmatyki branżowej, pragmatyki dyspozycyjnej oraz pragmatyki konfrontatywnej.

MODERN POLISH RESEARCHES ON THE RUSSIAN LANGUAGE PRAGMATICS

The author reviews researches on Russian language pragmalinguistics in Poland in the recent decades. This research was divided into two streams: theoretical and descriptive (material). In terms of theoretical some concepts, especially proposed by Oleg Leszczak and Aleksy Awdiejew are discussed. In terms of the descriptive study the followed research areas are discussed: speech acts, linguistic discourse analysis, pragmatic attribution of the lexical and grammatical meanings, sectoral pragmatics, dispositional pragmatics, as well as contrastive pragmatics.


Pobierz


KiklewiczA. (1). СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛьСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРАГМАТИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/4619

Aleksander Kiklewicz  aleksander.kiklewicz@gmail.com
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).