ИДЕИ МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ ФУНКЦИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ ГРАММАТИКИ В ТРУДАХ ПОЛЬСКИХ РУСИСТОВAbstrakt

IDEE MOSKIEWSKIEJ SZKOŁY GRAMATYKI FUNKCJONALNO-KOMUNIKACYJNEJ W PRACACH POLSKICH RUSYCYSTÓW

W artykule omówiono publikacje polskich rusycystów, którzy w swoich badaniach wykorzystują idee teoretyczne Galiny Zołotowej, twórczyni moskiewskiej szkoły gramatyki funkcjonalno-komunikacyjnej. W przeglądzie uwzględnione zostały prace, w których istotną rolę odgrywają takie postulaty gramatyki funkcjonalno-komunikacyjnej, jak dwuczłonowość zdania elementarnego, model zdaniowy i jego modyfikacje, typologia syntaktemów, klasyfikacja semantyczno-składniowa czasowników, typy predykatów oraz tzw. rejestry komunikacyjne.

IDEAS OF THE MOSCOW SCHOOL OF FUNCTIONAL AND COMMUNICATIVE GRAMMAR  IN WORKS OF THE POLISH SPECIALISTS IN RUSSIAN LINGUISTICS

The present article offers a review of works by Polish specialists in Russian linguistics, who use in their research theories and ideas developed by Galina Zolotova, a founder of the Moscow school of functional and communicative grammar. The attention is concentrated on such notions as a principle of a binomial sentence, concept of a model of the sentence and its modifications, typology of syntactic forms of words in Russian, semantico-syntactical classification of verbs and types of predicates, and also so-called communicative registers. 


Pobierz


FontańskiH. (1). ИДЕИ МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ ФУНКЦИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ ГРАММАТИКИ В ТРУДАХ ПОЛЬСКИХ РУСИСТОВ. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/4621

Henryk Fontański  henryk.fontanski@gmail.com
Uniwersytet Śląski  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).