ЛИНГВИСБИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА НА СТРАНИЦАХ ЖуРНАЛА «PRZEGLĄD RUSYCYSTYCZNY» В 1990-е ГОДЫAbstrakt

PROBLEMATYKA LINGWISTYCZNA NA ŁAMACH „PRZEGLĄDU RUSYCYSTYCZNEGO” W LATACH 90. XX WIEKU

Artykuł zawiera omówienie problematyki językoznawczej, jaka pojawiła się w pracach opublikowanych w „Przeglądzie Rusycystycznym” w latach 1992–1999. W centrum uwagi znajdują się artykuły poświęcone takim zagadnieniom jak nowe zjawiska w języku rosyjskim, semantyczne przekształcenia w zasobie leksykalnym języka rosyjskiego, zapożyczenia, problemy leksykografii i terminologii. W przekonaniu autorki artykułu omawiane czasopismo — zarówno dawniej, jak i dziś — pełni ważną role w rozwoju nauki i lingwodydaktyki.

LINGUISTIC PROBLEMS IN THE COLUMNS OF «RUSSIAN REVIEW» DURING THE NINETIES OF ХХ CENTURY

The article deals with the linguistic problems in the columns of «Russian Review» (1992–1999). Especially the themes concerning new processes in the Russian language, semantic metamorphosis in the lexis, borrowings, problems of lexicography and terminology are discussed. In author’s opinion, periodical «Russian Review» fulfilled formerly and fulfils at present the important scientific and educational function. 


Pobierz


ZmarzerW. (1). ЛИНГВИСБИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА НА СТРАНИЦАХ ЖуРНАЛА «PRZEGLĄD RUSYCYSTYCZNY» В 1990-е ГОДЫ. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/4622

Wanda Zmarzer  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).