ОПОЛЬСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПОЛЬСКО-РуССКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИAbstrakt

OPOLSKIE PROPOZYCJE W DZIEDZINIE POLSKO-ROSYJSKIEJ LEKSYKOGRAFII

Okres transformacji ustrojowej w Polsce po roku 1989 to czas licznych przemian także w dziedzinie leksykografii przekładowej. W artykule została scharakteryzowana jedna ze znaczących dla tego okresu inicjatyw w zakresie leksykografii polsko-rosyjskiej: kompleks słowników zatytułowany Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski. Jest to zwarty zespół piętnastu słowników wraz z towarzyszącymi im teoretycznymi komentarzami, zorientowany przede wszystkim na kodyfikację tzw. nieprototypowych obiektów frazeologicznych. Autor pokazuje co nowego wnosi ów Idiomatykon do leksykograficznego metajęzyka opisu i metaleksykografii.

ON POLISH-RUSSIAN LEXICOGRAPHY: SOME PROPOSALS FROM OPOLE

Since 1989, the period of political and economic transformation in Poland has brought a number of significant changes also to the field of bilingual lexicography. In this paper, the author describes one of the most significant works completed in that time, namely a dictionary package known as The Polish-Russian Idiomaticon (Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski). Composed of 15 volumes, this lexicographic work is a collection of dictionaries and theoretical commentaries addressing various problems related to codification of non-prototypical phraseographic items. The author discusses the very contribution of the Idiomaticon to the field of meta-lexicography, notably in terms of meta-language used for lexicographic description. 


Pobierz


ChlebdaW. (1). ОПОЛЬСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПОЛЬСКО-РуССКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/4623

Wojciech Chlebda  womich@wp.pl
Uniwersytet Opolski  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).