ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА «ПОЛьСКИХ» СТАРОВЕРОВ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТAbstrakt

HISTORIA I KULTURA POLSKICH STAROOBRZĘDOWCÓW W BADANIACH OSTATNICH LAT

Badania nad językiem, historią a kulturą staroobrzędowców są prowadzone od lat powojennych w różnych polskich ośrodkach naukowych i akademickich — w Warszawie, Toruniu i Olsztynie. W ostatnich latach przy wsparciu finansowym NCN zostały podjęte prace o nowym charakterze metodologicznym, w których biorą udział zarówno doświadczeni badacze, jak i należący do młodej generacji. Wnioski płynące z badań przyczynią się do rozwoju nowych kierunków humanistyki: antropologii kulturowej, historii i socjologii kultury oraz filologii w jej najszerszym ujęciu. Artykuł przedstawia zadania oraz wyniki dwóch projektów zrealizowanych w latach 2011–2013 przez zespół badawczy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

HISTORY AND CULTURE OF POLISH OLD BELIEVERS IN RESEARCH OF RECENT YEARS

The study of language, history and culture of the Old Believers are taught for years after World War II in various Polish research centers and universities — in Warsaw, Toruń and Olsztyn. In recent years, with financial support from the National Science Centre researches were started that have a new methodological character and join in one team both the experienced and young researchers. The conclusions of the study will contribute to the development of new fields of the humanities: cultural anthropology, history and sociology of culture, and philology in its broadest sense. The article deals with the problem and the results of two projects carried out in 2011–2013 by the research team of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn.


Pobierz


PociechinaH. (1). ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА «ПОЛьСКИХ» СТАРОВЕРОВ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/4624

Helena Pociechina  helena.pociechina@gmail.com
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  PitcairnWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).