Морфий Михаила Булгакова и Морфий Щепана Твардоха. О «бытии в одиночку» сквозь призму проюлемы двойственностиAbstrakt

Morfina Michaiła Bu lhakowa i Morfina Szczepana Twardocha. O „byciu w pojedynkę” przez pryzmat problemu podwójności

centralnym przedmiotem rozważań w niniejszej publikacji jest problem samotności w opowiadaniu Morfina Michaiła Bułhakowa i w powieści Morfina szczepana twar-docha. świat artystyczny w obu utworach wydaje się oparty na zasadzie zaprzeczania, prezentacji wartości poprzez emanację jej przeciwieństwa. stąd uzasadnione okazuje się skupienie refleksji nad interesującym nas zagadnieniem na problemie podwójności, przekładalnym w wybranych tekstach między innymi na metaforę lustra, kategorię sobowtóra czy dialektykę boskości i demonizmu. problem narkomanii głównego bohatera w obu utworach związany jest ściśle z kwestią samotności, stanem, na który człowiek okazuje się „skazany” w obliczu zewnętrznego zagrożenia. chwiejne poczucie bezpieczeństwa zostaje uwewnętrznione, przełożone na doświadczenie ciała, przede wszystkim jego fizjologię i stany lękowe. teksty Michaiła Bułhakowa i szczepana twardocha na powierzchniowym poziomie znacznie się różnią, wnikliwy odbiorca zauważy jednak, że wspólnym mianownikiem pozostaje dla nich niewątpliwie zasada powielenia i odbicia wykorzystana chociażby w sposobie konstrukcji bohaterów, w budowie linii fabularnej czy w symbolice.

Morphine by Mikhail Bulgakov and Morphine by Szczepan Twardoch on “being single» in the context of the problem of duality

the aim of the publication is to analyze the problem of loneliness in Morphine, the short story of Mikhail Bulgakov, and in the novel of szczepan twardoch under the same title. the world depicted in both texts seems to be based on the principle of negation, i.e. presentation of the value through the juxtaposition of its oppositions. consequently, the justified methodological approach is focusing on the problem of duality, which can be perceived in the selected texts as translated into the metaphor of the mirror, category of the double or dialects of the divine and the diabolic. the problem of drug addiction of the main character of both texts is directly connected with the issue of loneliness, the condition to which the human being is doomed in the face of outside threat. the unstable feeling of security may be interiorized in the experience of the body, in particular in its physiology and anxiety disorders. the texts of Mikhail Bulgakov and szczepan twardoch show many differences on their surface levels, however, the emotionally engaged reader will notice that their common ground can undoubtedly be the rule of the double reflection, which is used, among other things, to work out the character of the protagonists, the plot structure and the symbolic system.


PobierzWaligórska-OlejniczakB. (1). Морфий Михаила Булгакова и Морфий Щепана Твардоха. О «бытии в одиночку» сквозь призму проюлемы двойственности. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/4649

Beata Waligórska-Olejniczak  beata.waligorska@amu.edu.pl
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).