KRYPTOGRAFICZNOŚĆ TEKSTU POLSKIEGO W POEZJI BORYSA SŁUCKIEGO: MIĘDZY IDEOLOGIĄ A POZYCJĄ AUTORSKĄAbstrakt

Autorka niniejszego artykułu podejmuje próbę zanalizowania struktury i genezy tekstu polskiego w poezji Borysa Słuckiego, który tworzył w czasach radzieckich pod presją cenzury i ideologii komunizmu. Owe czasy były nacechowane niemożliwością wyrażania w sztuce poglądów różnych od oficjalnego punktu widzenia. Co więcej, niektóre tematy (takie jak, na przykład, stosunki Związku Radzieckiego a Polski) były szczegłowo konrolowane przez władzę.

W związku z tym, sposób obrazowania poetyckiego w utworach Borysa Słuckiego dotyczących Polski miała charakter kryptograficzny. Poeta szczerze współczuł Polakom i tragicznej historii Polski, jednak nie był w stanie wydać niektórych wierszy bez poprawek cenzorów. Wbrew temu udało mu się stworzyć wspólny kod kulturalny dla całej generacji polonofilów rosyjskich lat 60. XX wieku i zaktualizować tekst polski i stereotypy tradycyjne w literaturze rosyjskiej po II Wojnie Światowej.

Адельгейм И., Неизбежность любви, „Иностранная литература” 2008, № 8, с. 253–256.

Бек Т., До свиданья, алфавит. Эссе. Мемуары. Беседы. Стихи, Москва 2003.

Британишский В., Поэзия и Польша. Путешествие длиной в полжизни, Москва 2007.

Варшава, королевский тракт, http://yarowind.livejournal.com/425590.html (11.03.16).

Гачев Г.Д., Национальные образы мира. Соседи России. Польша, Литва, Эстония, Москва 2003.

Замятин Д.Н., Гуманитарная география: пространство и язык географических образов, Санкт-Петербург 2003.

Корнилов В., Покуда над стихами плачут…Книга о русской лирике, Москва 2009.

Кузнецов (ред.) С.А., Большой толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург 2014.

Куняев С.Ю., Шляхта и мы, Москва 2014, http://www.rulit.me/books/shlyahta-i-my-read-295678-1.html (29.04.2016).

Меднис Н.Е., Сверхтексты русской литературы, http://rassvet.websib.ru/chapter.htm?no=35 (11.03.16).

Поляки и русские в глазах друг друга, В.А. Хорев (ред.), Москва 2000.

Поляки и русские: Взаимопонимание и взаимонепонимание, А.В. Липатов (ред.), Москва 2000.

Слуцкий Б.А., Стихи разных лет, „Юность” 1965, №2, http://journal-club.ru/?q=image/tid/341 (05.02.2015).

Слуцкий Б.А., Ю. Болдырев (ред.), Собрание сочинений в 3-х томах, Москва 1991.

Слуцкий Б.А., Покуда над стихами плачут…, Москва 2013.

Сухарев Д., Скрытопись Бориса Слуцкого, „Вопросы литературы” 2003, № 1, http://magazines.russ.ru/voplit/2003/1/suh.html (06.05.2016).

Хорев В.А., Польша и поляки глазами русских литераторов: Имагологические очерки, Москва 2005.

Цензура как социокультурный феномен, И.Ю. Иванюшина (ред.), Саратов 2007.

Чухонцев О., В сторону Слуцкого…, „Знамя” 2012, №1, http://magazines.russ.ru/znamia/2012/1/ch10.html (27.04.2016).

Grinberg M., “I am to be read not from left to right, but in Jewish: from right to left”. The Poetics of Boris Slutsky, Boston 2013.

Miecze i gałązki oliwne. Antologia poezji rosyjskiej o Polsce (wiek XVIII–XX), J. Orłowski (red.), Warszawa 1995.

Pobierz

Opublikowane : 2017-10-18


VorontsovaK. (2017). KRYPTOGRAFICZNOŚĆ TEKSTU POLSKIEGO W POEZJI BORYSA SŁUCKIEGO: MIĘDZY IDEOLOGIĄ A POZYCJĄ AUTORSKĄ. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/4663

Kristina Vorontsova  krisarat@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie  Polska
ur. 1988, jest absolwentką Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Wołgogradzie. W 2013 roku obroniła pracę doktorską na temat poezji Jeleny Szwarc, w 2016 roku ukazała się monografia naukowa "Пространство-Время - Андрогин...": модели пространства в поэзии Елены Шварц.Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).