RODZINA JOŁTYSZEWÓW, CZYLI PRZEKŁAD „ROZCHWIERUTANY”Abstrakt

«Разваленный» перевод, или Елтышевы по-польски

Резюме

В статье представлены анализ и интерпретация вышедшего в октябре 2015 года перевода на польский язык романа Елтышевы Романа Сенчина. Автором перевода являетсяя Магдалена Хорнунг. По мнению автора статьи, тот факт, что переводчик не принял во внимание повествовательной структуры произведения, позволяет делять соответствующие выводы относительно качественного уровня польского перевода. Для романа Елтышевы характерна субъективизация изображенного мира, из чего следует ограничение компетенций автор­ского повествователя (иначе: повествователя от третьего лица) в результате объединения его речи в одно синтаксическое целое с речью персонажей. Это означает, что автор последовательно отсылает читателя к сознанию определенных действующих лиц, что в общем смысле в произведении реконструирует их внутреннее состояние, а также мотивы их поступков. Какие-либо изменения на уровне повествования или же на уровне семантико-стилистическом принципиально отражаются на способе характеристики персонажей произведения, что и показано в статье на множестве примеров.


Katarzyna Jastrzębska

Eltyshevy, i.e. “rickety” translation

Summary

The article presents both analysis and interpretation of translation of novel Eltyshevy by Roman Senchin, published in Poland in 2015. The author of the article defends the thesis that the level of Polish translation results form the fact that the translator — Magdalena Hornung — did not include in her work the narrative structure of the novel. The novel is characterised by unequivocal subjectivation of depicted world. It means that the qualifications of third person narrator are limited by their conjuction with characters`statements. The reader is constatnly redirected to the consciousness of individual characters, most generally speaking, their inside state, their motives are reconstructed. Any changes at narrative, semantic and stylistic level affects fundamentally the characteristics of portrayed in the novel heros, numerous examples of what are presented in the article.


Pobierz


JastrzębskaK. (1). RODZINA JOŁTYSZEWÓW, CZYLI PRZEKŁAD „ROZCHWIERUTANY”. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/4783

Katarzyna Jastrzębska  professor1@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).