Z najnowszej leksykografii polskiej z językiem rosyjskim w centrum. Bibliografia słowników za lata 2010–2016 w układzie chronologicznymAbstrakt

Niniejsze opracowanie stanowi chronologiczny wykaz 223 pozycji słowników z językiem rosyjskim wydanych w Polsce bądź polskich autorów opublikowanych za granicą w latach 2010–2016. Uwzględnia on różnorodne pod względem typologicznym prace leksykograficzne dwujęzyczne i wielojęzyczne: słowniki ogólne, tematyczne, filologiczne, ideograficzne, onomastyczne, terminologiczne, glosaria, atergowniki, leksykograficzne uzupełnienia, indeksy terminów dziedzinowych, translatory, słowniki bibliograficzne itd. Wykaz stanowi o  bogactwie dziedzictwa kulturowego i dorobku intelektualnego polskiego narodu, uwypukla wkład do dorobku światowego polskich uczonych i działaczy polonijnych oraz osób mających polskie korzenie.

Резюме

 

Из новейшей польской лексикографии с русским языком.

Библиография словарей 2010–2016 гг. в хронологическом порядке

 

Настоящая статья представляет собой хронологический библиографический перечень 223 словаря с русским языком, изданных в Польше, или польских авторов, изданных за границей в 2010–2016 гг. Он охватывает типологически разные дву- и многоязычные лексикографические работы: общие словари, тематические, филологические, идеографические, ономастические, терминологические, глоссарии, обратные словари, лексикографические дополнения, указатели терминов, трансляторы, библиографические словари и т.п.

Предлагаемая библиография экспонирует богатство культурного наследия и интеллектуальных достижений польского народа и отражает вклад в мировую науку, внесенный польскими учеными и полонийными деятелями, а также лицами имейщими польское происхождение.

 

Summary

 

The latest Polish lexicography with the Russian language.
Bibliography of dictionaries for the period 2010
2016 in chronological order.

 

The study comprises a chronological list of 223 dictionaries of the Russian language published inPolandor by Polish authors abroad in the years 2010–2016. Various types of bilingual and multilingual lexicographical works have been listed, including: general, thematic, philological, ideographic, onomastic, bibliographic and terminology dictionaries; glossaries, reverse dictionaries, lexicographical supplements, indexes of specialist terms and translators. The study shows the richness of the cultural heritage and intellectual achievements of the Polish nation, highlights the contribution of the Polish scholars, emigration activists and people with Polish roots to the world lexicography.

 

 


Grzegorczyk P., Index lexicorum Poloniae. Bibliografia słowników polskich, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967.

Lewanski R.C., A Bibliography of Slavic Dictionaries, vol. 3: Russian, The Johns Hopkins University Bologna Center Library Publications, 7, World Bibliography of Dictionaries, 2nd rev. and enl. ed., Editrice Compositori, Bologna 1972.

Piotrowski T., Z zagadnień leksykografii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1994.

Wawrzyńczyk J., O rozwoju leksykografii rosyjsko-polskiej, „Przegląd Rusycystyczny” 1992, nr 3–4 s. 53–63.

Wawrzyńczyk J., Piotr Dubrowski i jego Dokładny słownik ruskiego i polskiego z 1877 roku [w:] Opuscula Polonica et Russica, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995.

Wojan K., Bibliografia polsko-rosyjskich i rosyjsko-polskich słowników przekładowych za lata 1990–2005 w układzie chronologicznym, „Przegląd Rusycystyczny” 2006, nr 1 (113), s. 65–80.

Wojan K., Język rosyjski w polskiej leksykografii przekładowej. Bibliografia słowników za lata 1795–2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.

Wojan K., Z polskiej leksykografii przekładowej. Bibliografia słowników z językiem rosyjskim za lata 2005–2011 w układzie chronologicznym, „Przegląd Rusycystyczny” 2013, nr 1 (141), s. 133–159.

Wojan K., Język angielski w polskiej leksykografii. Słowniki przekładowe lingwistyczne i encyklopedyczne wydane w latach 1782–2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.

Wojan K., Język angielski w polskiej leksykografii. Słowniki przekładowe terminologiczne wydane w latach 1782–2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.

Wojan K., Z dziejów leksykografii polsko-rosyjskiej. Słowniki lingwistyczne (bibliografia za lata 1700–2015), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016.

Wojan K., Bibliografie słowników jako narzędzie opisu historii leksykografii polskiej [w:] Program warsztatów Bibliografia jako narzędzie w humanistyce cyfrowej, Warszawa, IBL PAN, 29 II 2016, Abstrakty, Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN w ramach prac Grupy Roboczej DARIAH-PL „Filologia cyfrowa”, http://chc.ibl.waw.pl/pl/program-warsztatow-bibliografia-jako-narzedzie-w-humanistyce-cyfrowej/#abstrakt_3_5; a także „Biuletyn Polonistyczny” 2016, https://biuletynpolonistyczny.pl/events/297/detail (dostęp: 12.06.2016).


Opublikowane : 2018-10-27


WojanK. (2018). Z najnowszej leksykografii polskiej z językiem rosyjskim w centrum. Bibliografia słowników za lata 2010–2016 w układzie chronologicznym. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/5029

Katarzyna Wojan  finkw@univ.gda.pl
Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Instytut Skandynawistyki  Polska
Doktor habilitowany nauk humanistycznych, językoznawstwo; profesor nadzwyczajny; Instytut Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego; kierownik Pracowni Języka Fińskiego, Kultury i Gospodarki Finlandii; wcześniej związana z Instytutem Filologii schodniosłowiańskiej UG (19992015). Redaktor naczelna „Studia Rossica Gedanensia”, członek Międzynarodowego Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Болгарская русистика” (Bułgaria); członek międzynarodowych towarzystw naukowych, m.in. European Acoustics Association, Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego i in. Wielokrotna stypendystka Rządu Finlandii. Autorka, współautorka lub współredaktorka ok. 150 prac z zakresu językoznawstwa ogólnego, słowiańskiego, ugrofińskiego, komparatystyki lingwistycznej, nostratyki, leksykologii porównawczej, słowiańskiej, ugrofińskiej, interlingwistyki, paleolingwistyki, leksykografii przekładowej, historii leksykografii, biobibliografistyki i bibliografistyki, przekładoznawstwa, akustyki mowy, w tym 15 książek. Autorka pierwszej polskojęzycznej monografii o języku fińskim Język fiński w teorii i praktyce (Gdańsk 2016) oraz pierwszego w Polsce dużego słownika polsko-fińskiego: Polsko-fiński tezaurus tematyczny. T. 1: Ziemia i Kosmos (Gdańsk 2012).