Я. В. Солдаткина, Современная словесность: актуальные тенденции в русской литературе и журналистике, МПГУ, Москва 2015
Я. В. Солдаткина, Современная словесность: актуальные тенденции в русской литературе и журналистике, МПГУ, Москва 2015.

Я. В. Солдаткина, Мифопоэтика русской эпической прозы 1930–1950-х годов: генезис и основные художественные тенденции (монография), Экон-Информ, Москва 2009.

Я. В. Солдаткина, После постмодернизма: эстетические и аксиологические поиски в современной русской прозе, «Русский язык за рубежом» 2014, № 1, с. 89–94.

Я. В. Солдаткина, Современная научная журналистика в России: основные тенденции развития и стратегии презентации, «European Social Science Journal» («Европейский журнал социальных наук») 2014, № 11, т. 2, с. 26–32.

Pobierz

Opublikowane : 2017-04-15


PacynoW. (2017). Я. В. Солдаткина, Современная словесность: актуальные тенденции в русской литературе и журналистике, МПГУ, Москва 2015. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/5043

Witold Oliwer Pacyno  witoldpacyno@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński. Wydział Filologiczny. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej  Polska

Absolwent filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorant na Wydziale Filologicznym UJ. Zajmuje się badaniami nad mediewalizmem w najnowszej literaturze rosyjskiej w aspekcie przekładowym. Interesuje się recepcją literatury rosyjskiej w Polsce oraz przekładem tekstów literackich.

Kontakt: witoldpacyno@gmail.com

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).