Языковой образ Владимира Жириновского в русскоязычных печатных СМИ и интернет-изданияхAbstrakt

Obraz językowy Władimira Żyrinowskiego w rosyjskojęzycznej prasie i wydaniach internetowych

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie obrazu językowego Władimira Żyrinowskiego w rosyjskojęzycznej prasie drukowanej i wydaniach internetowych, a także zbadanie środków językowych, przy pomocy których tworzony jest ów obraz. Autor analizuje fragmenty tekstów publicystycznych, zwracając uwagę na środki leksykalne i stylistyczne używane przy opisach W. Żyrinowskiego, jego działalności i roli, którą polityk pełni w przestrzeni publicznej współczesnej Rosji. Procentowe zestawienie zastosowanych w zebranych tekstach środków językowych pozwala autorowi wywnioskować, jaki aspekt postaci W. Żyrinowskiego najczęściej przyciąga uwagę mediów. Wyłaniająca się podczas analizy artykułów prasowych jednorodność obrazu W. Żyrinowskiego zmusza autora do refleksji nad stopniem zgodności medialnego image’u polityka z jego prawdziwą osobowością.

 

Language Image of Vladimir Zhirinovsky in Russian-language Press and in the Electronic Publications

The target of this study is presenting the language image of Vladimir Zhirinovsky in Russian-language press and in electronic publications, as well as examining the language means, which are used to create such image. The author analyses the fragments of commentaries, taking into consideration linguistic and stylistic means used for describing Vladimir Zhirinovsky, his activities and his role, played by the politician in the society in the contemporary Russia. The percentage comparison of the language means used in the collected materials, enables the author to conclude, which aspect of the Vladimir Zhirinovsky’s image draws the attention of media the most. The emerging homogeneity of Vladimir Zhirinovsky’s image, during the analysis of press releases, forces the author to reflect on the degree of the image conformity of him as a politician with his authentic personality.


Библиография

Литература

Н.В. Вагенляйтнер, Языковой образ политика по данным современных печатных СМИ, Издательство ОмГПУ, Абакан 2013.

Е.И. Шейгал, Театральность политического дискурса, // Единицы языка и их функционирование: Межвуз. сб. науч. тр., СГАП, Саратов 2000, с. 92–96, http://www.philology.ru/linguistics1/sheygal-00.htm (02.04.2017).

О.С. Иссерс, Что говорят политики, чтобы понравиться своему народу, „Вестник Омского гос. ун-та” 1996, № 1.

Э.Т. Куркемова, Роль средств массовой информации при формировании имиджа политика, „Научный аспект” 2012 № 4, c. 109–112, http://na-journal.ru/stati/15-nauchnyj-aspekt-4-2012-gumanitarnye-nauki/149-rol-sredstv-massovoj-informaciii-pri-formirovanii-imidzha-politika (02.04.2017).

М.Д. Замская, Л.В. Матвеева, Образ политического лидера как элемент рефлексии профессионального самосознания будущих политиков, „Вестник МГУ” 2005, № 14, с. 44–49, http://na-journal.ru/stati/15-nauchnyj-aspekt-4-2012-gumanitarnye-nauki/149-rol-sredstv-massovoj-informaciii-pri-formirovanii-imidzha-politika (02.04.2017).

И.А. Тортунова, Агрессия как форма речевого поведения политика (на примере выступлений В.В. Жириновского), „Inter-Cultur@L-Net” 2008, № 07, http://www.my-luni.ru/journal/clauses/74/ (25.03.2017).

Словари:

Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный, Русский язык, Москва 2000, http://www.efremova.info/word/zazhigatelnyj.html#.VYLFgPntmko (01.04.2017).

Источники

Биография В.В. Жириновского, http://lenta.ru/lib/14159799/full/ (01.04.2016).

Биография В.В. Жириновского, https://ldpr.ru/leader/biography/ (01.04.2016).

Биография В.В. Жириновского, http://gazeta-margust.ru/zhirinovskijj-vladimir-volfovich/ (01.04.2016).

К. Бенедиктов, Один из невежливых людей, http://izvestia.ru/news/569802 (01.04.2016).

С. Бутиков, Жириновский заметался, http://izvestia.ru/news/333053 (01.04.2016).

„Все кандидаты до марта сделают столько всего, чтобы свести к нулю возможность проголосовать за них”, http://www.kommersant.ru/doc/1848621 (01.04.2016).

„Государство должно следить за нами, тогда мы будем двигаться в светлое будущее”, http://www.kommersant.ru/doc/2721879 (01.04.2016).

Жириновский пришел на заседание Госдумы в траурном костюме из-за Кипра, http://www.rg.ru/2013/03/19/zhirinovski-anons.html (01.04.2016).

Жириновский явился в Госдуму в военной форме, http://vesti-ukr.com/mir/47596-zhirinovskij-javilsja-v-gosdumu-v-voennoj-forme (01.04.2016).

О. Иглатовский, Жириновскому не удастся провернуть операцию «наследник», http://solomin.livejournal.com/254791.html (01.04.2016).

„Когда в головах у людей наступит порядок, тогда и появится импортозамещение”, http://www.kommersant.ru/doc/2714263 (01.04.2016).

А. Колесников, Папы Крымские, http://www.kommersant.ru/doc/2544888?isSearch=True (01.04.2016).

А. Колесников, При всем честном параде, http://www.kommersant.ru/doc/2724394 (01.04.2016).

К. Крымов, Жириновского обвиняют в покушении?, http://www.novayagazeta.ru/society/42567.html (01.04.2016).

В. Маков, Скандалы с участием Владимира Жириновского, http://www.kommersant.ru/doc/2458826 (01.04.2016).

С. Миронов, Жириновский взял с Суркова 6$ за место в партийном списке, http://www.compromat.ru/page_13715.htm (01.04.2016).

А. Никонов, Счастье юриста, http://www.kommersant.ru/doc/2288519 (01.04.2016).

О. Ролдугин, Дворцовые тайны Владимира Жириновского, http://sobesednik.ru/rassledovanie/20141026-dvorcovye-tayny-vladimira-zhirinovskogo (01.04.2016).

М. Соколов, Ave, Caesar, imperator, http://izvestia.ru/news/575777 (01.04.2016).

М. Тульский, „Тонущего” Жириновского спасут фальсификации? http://www.russ.ru/pole/Tonuschego-ZHirinovskogo-spasut-fal-sifikacii (01.04.2016).

А. Федорова, Мягко говоря, http://izvestia.ru/news/569831 (01.04.2016).

О. Филина, Косвенноязычие [Интервью с Г. Гусейновым], „Огонёк” 2014, № 24, с. 17.

Pobierz

Opublikowane : 2017-10-18


SikoraP. (2017). Языковой образ Владимира Жириновского в русскоязычных печатных СМИ и интернет-изданиях. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/5556

Paulina Sikora  paulina.m.sikora@gmail.com
Uniwersytet Łódzki  Polska
Absolwentka filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Łódzkim, stypendystka Kijowskiego Uniwersytetu Slawistycznego i Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie. Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia językowego obrazu polityka oraz nauczania języka rosyjskiego jako obcego. Kontakt: paulina.m.sikora@gmail.comWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).