Langston Hughes’ Racial Perspective on the Soviet Union Presented in I Wonder as I WanderAbstrakt

Langston Hughes lived in a racially segregated country within which racialism – fortified by religious indoctrination, ontology, and pseudo-scientific assumptions – attributed inferiority to blackness and superiority to whiteness. Under these circumstances, Hughes developed racial consciousness and was likely to observe, negotiate, and assess realities beyond the United States through this prism. The article focuses on Hughes’ comparative negotiation of two contrasting geopolitical contexts i.e. the racially segregated USA and the supposedly racially progressive USSR that he elaborates on in his travelogue I Wonder as I Wander. Special focus is given to examining the ways Hughes refers to and interprets his experience of the USSR, its political system, cultural expressions, social services, customs and ethnicities from a black American racial conscious frame of reference predicated upon African American experience and folk culture. The analogies he found between the situations of black Americans and the Soviet working class and various ethnicities, particularly the special affinity he felt with the peoples of Turkmenistan and his observation of Muscovite superior and elitist attitudes towards marginalized and disenfranchised residents of impoverished regions are highlighted. Interestingly, although Langston Hughes was treated as a guest of honor in Moscow, he nevertheless ventured forth to Soviet Central Asia, where, as he put it, “the majority of the colored citizens lived”. Lastly, the extent to which Hughes’ Soviet experience may have both heightened his universalist perspectives and racial consciousness is addressed with racial consciousness approached positively in that it enriched, individualized, and deepened Hughes’ understanding of a country so different from his own.

K. M. Ahern, Drafting a Revolutionary Pushkin: Cyril Briggs and the Creation of a Black International Proletariat, “South Atlantic Review” 2008, vol. 73, nr 2, pp. 113-129, (27. 01. 2015).

E. Ammons, Black Anxiety about Immigration and Jessie Fauset's ‘The Sleeper Wakes,’ “African American Review” (2008), vol. 42, nr. 3/4, pp. 461-476, (27. 01. 2015).

K. Baldwin, Black like Who? Cross-Testing the ‘Real’ Lines of John Howard Griffin's ‘Black like Me,’ “Cultural Critique” (1998), vol. 40, pp. 103- 143, (27. 01. 2015).

H. L. Gates, Jr., Editor’s Introduction: Writing ‘Race’ and the Difference It Makes, “Critical Inquiry” (1985), vol. 12, nr. 1, pp. 1-20, (19. 09. 2010).

B. Gilenson, Afro-American Literature in the Soviet Union, “Negro American Literature Forum” (1975), vol. 9, nr. 1, pp. 25+28-29, (27. 01. 2015).

L. Hughes, I Wonder As I Wander: An Autobiographical Journey, Hill and Wang, New York 1993.

Z. N. Hurston. My People! My People!, in A. Dundes (ed.), Mother Wit from Laughing Barrel: Readings in the Interpretation of Afro-American Folklore, University Press of Mississippi, Jackson and London 1973, pp. 22-33.

M. Matusevich, Black in the U.S.S.R, “Transition” 2008, vol. 100. pp. 56-75, (27. 01. 2015).

D. C. Moore, Colored Dispatches from the Uzbek Border: Langston Hughes' Relevance, 1933-2002, “Callaloo” (2002), vol. 25, nr. 4, pp. 114-1135, (27. 01. 2015).

A. Rampersad, Future Scholarly Projects on Langston Hughes, “Black American Literature Forum” (1987), vol. 21, nr. 3, pp. 305-316, (27. 01. 2015).

L. R. Rodgers, Dorothy West's the Living is Easy and the Ideal of Southern Folk Community, “African American Review” (1992), vol. 26, nr. 1, pp. 161-172, (27. 01. 2015).

G. Swain, A Short History of the Russian Revolution, I. B Tauris, New York 2017.

Pobierz

Opublikowane : 2018-05-13


ŁobodziecA. (2018). Langston Hughes’ Racial Perspective on the Soviet Union Presented in I Wonder as I Wander. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/6195

Agnieszka Łobodziec  aga_uz@tlen.pl
Uniwersytet Zielonogórski  Polska
Agnieszka Łobodziec is Assistant Professor and the head of the Section of Literature of the English Speaking World, English Department, University of Zielona Gora, Poland. In January 2015 she was elected a member of the Toni Morrison Society’s International Programs Committee. She is the author of Black Theological Intra-racial Conflicts in the Novels of Toni Morrison (2012) and From Oppressive Patriarchy to Alternative Masculinity: Black Men and Violence in Womanist Novels (2016). In 2012 she received a research grant from the John F. Kennedy Institute for North American Studies, Berlin, Germany and in 2014 a grant from the United States Department of State to participate in a Summer Study of the United States Institute on Contemporary American Literature program in Louisville, Kentucky. Currently, she researches black American internationalism, intercultural discourses and womanism.Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).