NEOLOGIZMY POLITYCZNE W NAGŁÓWKACH ROSYJSKICH TEKSTÓW MEDIALNYCHAbstrakt

Niniejszy artykuł poświęcony jest neologizmom, posiadającym konotacje polityczne. Większość z nich można uznać za słowa-klucze epoki. Autor opisuje strukturę i semantykę nowych wyrazów, które są używane w strategicznych pozycjach współczesnych rosyjskojęzycznych tekstów medialnych. Zwraca także uwagę na funkcje danych neologizmów w nagłówkach. Analizowane leksemy wypełniają nie tylko funkcję referencyjną, ale również predykatywną. Ich badanie pozwala na zrozumienie, w jaki sposób określone aktualne zjawiska pozajęzykowe są konceptualizowane przez użytkowników języka.


Karwat M., O złośliwej dyskredytacji. Manipulowanie wizerunkiem przeciwnika, PWN, Warszawa 2006.

Malinowska E., Nocoń J., Żydek-Bednarczuk U. (red.), Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, Universitas, Kraków 2013.

Nagórko A., Podręczna gramatyka języka polskiego, PWN, Warszawa 2012.

Pisarek W., Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność: lata dziewięćdziesiąte, „Zeszyty Prasoznawcze” 2000, R. XLIII, nr 3–4.

Wierzbicka A., Sapir a współczesne językoznawstwo (wstęp do): E. Sapir: Kultura, język, osobowość. Wybrane eseje, przeł. B. Stanosz, R. Zimand, PIW, Warszawa 1978.

Wojtak M., Gatunki prasowe, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.

Żydek-Bednarczuk U., Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, Universitas, Kraków 2005.

Жаботинская С.А.: Язык как оружие в войне мировоззрений. Майдан — антимайдан: словарь-тезаурус лексических инноваций. Украина декабрь 2013–декабрь 2014, Киев 2015 (электронный ресурс).

Иссерс О.С., Спасибо за воспоминания: вербальные штрихи к ушедшему году // Э. Архангельская, Л. Игнатьева (ред.), Русиситка и современность, БМА, Рига 2016.

Иссерс О.С.: От серьезного – до смешного: игровой потенциал российского слова года. «Политическая лингвистика» 2015, № 4.

Капела Э., Заметки о современном политическом дискурсе в русскоязычных СМИ // Э. Архангельская, Л. Игнатьева (ред.), Русиситка и современность, БМА, Рига 2016.

Капела Э., Политизированные номинации в русскоязычном медиапространстве // K. Dembska, D. Paśko-Koneczniak (red.), Współczesne badania nad językiem rosyjskim i jego odmianami, Wyd. UMK, Toruń 2017.

Крысин Л.Л. (ред.), Современный русский язык. Активные процессы на рубеже XX–XXI веков, Языки славянских культур, Москва 2008.

Кузьмина Н.А., Абросимова Е.А., Активные процессы в русском языке и коммуникации новейшего времени, Флинта, Наука, Москва 2013.

Петрова Н.Е., Рацибурская Л.В., Язык современных СМИ. Средства речевой агрессии, Флинта, Наука, Москва 2013.

Плотникова Л.И., Словотворчество как феномен языковой личности (порождение, функционирование, узуализация нового слова), Автореферат, Белгород 2004.

Рацибурская Л.В., Самыличева Н.А., Шумилова А.В., Специфика современного медийного словотворчества, Флинта, Москва 2015.

Pobierz

Opublikowane : 2018-05-13


KapelaE. (2018). NEOLOGIZMY POLITYCZNE W NAGŁÓWKACH ROSYJSKICH TEKSTÓW MEDIALNYCH. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/6214

Ewa Kapela  ewa.kapela@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski. Wydział Filologiczny 

Dr, adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej, zastępca dyrektora Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania naukowe: lingwistyka kulturowa, mediolingwistyka, politolingwistyka. Autorka monografii Prasowa wizja dziewczyny (analiza konfrontatywna polskich i rosyjskich czasopism młodzieżowych) (Wyd. UŚ 2015), a także artykułów z zakresu współczesnego rosyjskiego i polskiego dyskursu politycznego oraz medialnego. Kontakt: ewa.kapela@us.edu.pl

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).