НОВЫЕ ЛЮДИ ЗИНАИДЫ ГИППИУС: В ПОЛЕМИКЕ С НИКОЛАЕМ ЧЕРНЫШЕВСКИМAbstrakt

„NOWI LUDZIE” ZINAIDY GIPPIUS: POLEMIZUJĄC Z NIKOŁAJEM CZERNYSZEWSKIM

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest pierwszy zbiór opowiadań Zinaidy Gippius Nowi ludzie (1896). Jego tytuł można traktować jako polemikę z powieścią Czernyszewskiego Co robić?. Nowi ludzie Gippius, w odróżnieniu od rewolucjonistów i demokratów Czernyszewskiego, to ludzie, którzy rozumieją piękno i harmonię, ale nie są zdolni do wprowadzenia tych wartości do swojego życia. Teza ta jest udowadniana na przykładzie opowiadania Яблони цветут (Kwitną jabłonie).


Gulzhan Shashkina

«NEW PEOPLE» OF ZINAIDA GIPPIUS:
THE CONTROVERSY WITH NICOLAI CHERNYSHEVSKY

Summary

The article considers the first prose collection of short stories of Zinaida Gippius New people (1896), whose name is controversy in relation to the novel by Nicolai Chernyshevsky What is to be done?. Gippius’ New people unlike Chernyshevsky’s revolutionaries and democrats are the people who understood the Beauty and Harmony, but are not able to bring them into your life. This thesis is proved by the example of one short story collection Apple blossom.


Pobierz


ShashkinaG. (1). НОВЫЕ ЛЮДИ ЗИНАИДЫ ГИППИУС: В ПОЛЕМИКЕ С НИКОЛАЕМ ЧЕРНЫШЕВСКИМ. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/6259

Gulzhan Shashkina  gulzhan-zein@mail.ru
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан  KazachstanWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).