ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ МОЛЬЕРА В ИСТОРИЧЕСКОМ РОМАНЕ МИХАИЛА БУЛГАКОВА ЖИЗНЬ ГОСПОДИНА ДЕ МОЛЬЕРАAbstrakt

OSOBOWOŚĆ TWÓRCZA MOLIERA W POWIEŚCI HISTORYCZNEJ
MICHAIŁA BUŁHAKOWA ŻYCIE PANA MOLIERA

Streszczenie

W artykule autorka omawia genealogię literacką utworów Michaiła Bułhakowa o Janie Baptyście Molièrze i jej źródła. Przy interpretacji osobowości twórczej Molièra Bułhakow wykorzystuje epigrafy z utworów tego dramatopisarza i innych francuskich autorów. W artykule przeanalizowano koncepcję osobowości twórczej oraz paralele losów Molièra i Bułhakowa w kontekście fabuły i kompozycji utworu.
Roza Musabekova

Molière’s artistic personality
in the novel Life of M. de Molière by Mikhail Bulgakov

Summary

In the article the author examines the literary genealogy of Mikhail Bulgakov’s works of Jean Baptiste de Molière, identifies its origins. In the disclosure of the creative personality of the Moliere play the epigraphs from the works of molière and French literature. The article analyzed the concept of creative personality in the context of reading draws a parallel of fate of Molière and Bulgakov as the plot and compositional principles.


Pobierz


MusabekovaR. (1). ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ МОЛЬЕРА В ИСТОРИЧЕСКОМ РОМАНЕ МИХАИЛА БУЛГАКОВА ЖИЗНЬ ГОСПОДИНА ДЕ МОЛЬЕРА. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/6260

Roza Musabekova  roza709@mail.ru
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана, Республика Казахстан  KazachstanWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).