ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ ЛЕОНИДА МАРТЫНОВА О КАЗАХСТАНЕAbstrakt

ARTYKUŁY PUBLICYSTYCZNE LEONIDA MARTYNOWA O KAZACHSTANIE

Streszczenie

W niniejszej pracy analizie poddano syntezę wątków dokumentalnych oraz literackich w artykułach prasowych o Kazachstanie autorstwa Leonida Martynowa — rosyjskiego poety tworzącego w pierwszej połowie XX wieku. Reportaże podróżnicze oraz notatki poety odzwierciedlają proces poznawania kazachskiej przestrzeni przez społeczność rosyjską, zwłaszcza w tekstach o budowie linii kolejowej Turksib oraz o sytuacji kazachskich kobiet. W przytoczonych artykułach zaobserwować można ciekawe połączenie chwytów artystycznych i elementów dokumentalnych.

Narkes Orazbayeva

PUBLICISTIC ARTICLES OF LEONID MARTYNOV ABOUT KAZAKHSTAN

Summary

This article analyzes the synthesis of documentary and fiction in newspaper publications by the Russian poet of the first half of the 20th century Leonid Martynov about Kazakhstan. Travel essays and notes of the poet reflect the way of recognition of the Kazakhstani space by Russian community, in particular, in essays on the Turkestan–Siberia Railway opening, and also describe the state of a Kazakh woman in society. The articles under consideration represent an interesting synthesis of fiction and documentary.


Pobierz


OrazbajewaN. (1). ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ ЛЕОНИДА МАРТЫНОВА О КАЗАХСТАНЕ. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/6261

Narkes Orazbajewa  narkes_orazbaeva@mail.ru
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан  KazachstanWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).