ОПЫТ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА (НА МАТЕРИАЛЕ АССОЦИАТИВНОГО ПОЛЯ КОНЦЕПТА РОДИНА)Abstrakt

INTERPRETACJA DANYCH EKSPERYMENTU PSYCHOLINGWISTYCZNEGO (NA MATERIALE POLA ASOCJACYJNEGO KONCEPTU OJCZYZNA)

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki interpretacji danych eksperymentu psycholing­wistycznego na materiale pola asocjacyjnego konceptu ojczyzna w świadomości językowej społeczności słowiańskich, zamieszkujących na terytorium Republiki Kazachstanu.
Eksperyment potwierdził, że czynnik wartościujący jest jednym z istotnych para­metrów konceptu ojczyzna i stanowi jego nieodłączną cześć.

INTERPRETATION OF DATA OBTAINED IN A PSYCHOLINGUISTIC EXPERIMENT (ON THE BASIS OF THE MATERIAL RELATED TO THE ASSOCIATE FIELD OF THE CONCEPT OF THE HOMELAND)

Summary

The article presents interpretation of results obtained in a psycholinguistic experiment on the of the material related to the associate field of the concept of the homeland in the language consciousness of the Slavic societies living in the territory of the Republic of Kazakhstan.
The experiment proved that the value factor is one of the crucial features of the concept of the homeland and constitutes its essential part.


Pobierz


Dżambajewa Żanar. (1). ОПЫТ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА (НА МАТЕРИАЛЕ АССОЦИАТИВНОГО ПОЛЯ КОНЦЕПТА РОДИНА). Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/6264

Żanar Dżambajewa  sgpi@mail.ru
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан  KazachstanWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).