Изобразительная модель анимизации и персонификации натурфактов в идиостиле Бориса ГребенщиковаAbstrakt

Animizacyjny i personifikacyjny model obrazowania natury w idiostylu Borysa Griebienszczikowa

Artykuł jest poświęcony analizie jednego z modeli obrazowania realiów charakterystycznego dla idiostylu poetyckiego rosyjskiego rok-muzyka Borysa Griebienszczikowa, mianowicie modelu animizacji i personifikacji zjawisk i przedmiotów przyrody. Autor wyróżnia szereg modeli eksplikacji i przedstawia ich rolę w artystycznej prezentacji naturalistycznych konceptów, najbardziej relewantnych dla estetycznego obrazu świata poety.

Słowa kluczowe: Borys Griebienszczikow, poezja, personifikacja, animizacja, przyroda, idiostyl.

A pictorial model of animization and personification of nature in Boris Grebenshchikov's idiostyle

The paper focuses on the analysis of one of pictorial models that are characteristic of Boris Grebenshchikov's idiostyle – the model of animization and personification of natural phenomena and natural objects. The author distinguishes particular explicational schemes and presents their role in artistic presentation of the concepts of nature, which are key to poet's aesthetic picture of world.

Key words: Boris Grebenshchikov, poetry, personification, animization, nature, idiostyle.

A. Kiklewicz, Język. Komunikacja. Wiedza, Права і эканоміка, Мінск 2006.

С. Лещак, Изобразительная модель трансформации натурфактов в артефакты в художественном идиостиле Бориса Гребенщикова. „Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” 2017, nr 25, с. 121–136.

С. Лещак, Презентативная модель изображения природы в идиостиле Бориса Гребенщикова. „Acta Neophilologica” 2017, XIX (2), с. 45–56.

С. Лещак, Транссубстанциализация натурфактов при изображении природных реалий в идиостиле Бориса Гребенщикова, „Studia Methodologica” 2017, № 45, с. 135–143.

С. Лещак, О.Лещак, Об экспликативных схемах изобразительных моделей (на примере когнитивного пространства «природа» в песнях Бориса Гребенщикова), «Studia Methodologica» 2016, № 42, с. 23–35.

Ю. С. Паули, Анафоническая организация идиостиля Н.А.Бердяева в аспекте взаимодействия сущностных свойств русского языка и философии его носителя // П. А. Катышева, С. В. Оленева, Ю. С. Паули (ред.), Лингвистика как форма жизни, 2009, вып.2, с. 141-150.

Ю. С. Степанов, Константы: Словарь русской культуры, Академический Проект, Москва 2004.

О. Р. Темиршина, Б.Г.: логика порождения смысла, «Русская рок-поэзия: текст и контекст» 2005, вып. 8, http://japson.ru/gold/books-r/poeza8/05.htm (19.11.2017).

С. Ю. Толоконникова, Солнце Б. Гребенщикова в «Любимых песнях Рамзеса IV», «Русская рок-поэзия: текст и контекст» 2003, вып. 7, http://japson.ru/gold/books-r/poeza7/23.htm (19.11.2017).

Н. А. Шогенцукова, Миры за гранью тайных сфер, «Русская рок-поэзия: текст и контекст» 2000, вып. 4, http://japson.ru/gold/books-r/poeza4/13.htm (19.11.2017).

Pobierz

Opublikowane : 2019-04-20


LeszczakS. (2019). Изобразительная модель анимизации и персонификации натурфактов в идиостиле Бориса Гребенщикова. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/6370

Switłana Leszczak  sleszczak@interia.eu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).