Innowacyjny projekt internetowy. Multimedialny słownik lingworealioznawczy „Rosja”Abstrakt

Artykuł niniejszy to analiza słownika elektronicznego Multimedialny słownik lingworealioznawczy „Rosja”. Innowacyjny projekt internetowy. Autorka porównuje go z jego papierową wersją z 2007 roku. Na podstawie artykułu hasłowego „stary styl” zwrócono uwagę na podobieństwa i różnice obu projektów. Szczególnej analizie poddane zostały cechy typowe dla słowników elektronicznych: hipermedialność, interaktywny charakter oraz ukierunkowanie na użytkownika.


J. Bartmiński, Językowe podstawy obrazu świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.

J. Bartmiński, Lubelska etnolingwistyka, „Analecta” 2002, Rok XI, z. 1–2, s. 21–22.

Н.Н. Болдырев, Концепты и категории, их формирование и вербализация, w: Когнитивная семантика. Концептуализация и категоризация. Тамбов https://www.twirpx.com/file/926805/ (01.08.2018).

С.В. Буренкова, Фрейм как способ моделирования фрагментов поля в идеографической лексикографии (на материале лексико-семантической группы «Неуклюжесть»), «Вопросы когнитивной лингвистики” 2009, nr 2 (019), s. 73 –81.

В.В. Дубичинский, Лексикография русского языка, Наука, Флинта, Москва 2009.

Л.П. Крысин, О «Толковом словаре русской разговорной речи», w: Слово и язык. Сборник статей к 80-летию акад. Ю. Д.

Апресяна, Издательство «Языки славянских культур», Москва 2011, http://www.ruslang.ru/doc/apresjan_festschrift2011/Krysin.pdf (17.07.2018).

М. Минский, Фреймы для представления знаний, Издательство Энергия, Москва 1979, https://royallib.com/read/minskiy_marvin/freymi_dlya_predstavleniya_znaniy.html#20480 (18.07.2018).

В.В. Морковкин, Антропоцентрический versus: лингвоцентрический подход к лексикографированию, w: Национальная специфика языка и ее отражение в нормативном словаре, Москва 1988, s. 131–136.

S. Niebrzegowska-Bartmińska, O różnych wariantach definicji leksykograficznej — od taksonomii do kognitywizmu, „Etnolingwistyka”, 30 (2018), s. 259-284.

A. Pluwak, Geneza i ewolucja pojęcia framing w naukach społecznych, „Global Media Journal” 2009, nr 1(5), s. 49–79.

Ю.Н. Караулов, Г.А. Черкасова, Н.В. Уфимцева, Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов, Русский ассоциативный словарь. От стимула к реакции, РАН, АСТ, Астрель, Москва 2002.

Русский идеографический словарь: Мир человека и человек в окружающем его мире (80 концептов, относящихся к духовной, ментальной и материальной сферам жизни человека), Red. Н. Ю. Шведова, РАН, Институт русского языка им. В. В. Виноградова, Москва 2011.

Р. Шенк, Р. Абельсон, Скрипты, планы и знание, w: Труды 4 международной конференции по искусству, интеллекту, т. 6, «Кибернетика» АН СССР, Москва 1975, s. 208–220.

R. Tokarski, Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014.

R. Tokarski, Czy semantyka jest dyscypliną autonomiczną, „Linguistica Copernicana” 2013, nr 2 (10), s. 201–216.

A. Wierzbicka, Język — umysł — kultura, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Антропоцентрическая лексикография: идеи и практика, w: Лексикография. Язык. Речь: сб. ст. памяти Анны Липовской, София 2013, s. 95–104.

Pobierz

Opublikowane : 2019-04-20


Olechno-WasilukJ. (2019). Innowacyjny projekt internetowy. Multimedialny słownik lingworealioznawczy „Rosja”. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/6962

Joanna Olechno-Wasiluk  joanna.olechno-wasiluk@uwm.edu.pl
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Humanistyczny  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).