ПОСТСОВЕТСКОСТЬ КАК ТРАВМА? ПРОЗА РОМАНА СЕНЧИНАAbstrakt

POSTSOWIECKOŚĆ JAKO TRAUMA? PROZA ROMANA SIENCZINA
S t r e s z c z e n i e
W ocenie autorki artykułu sposób zachowania, jak również psychiczna i psychologiczna
kondycja bohaterów prozy Romana Sienczina, przywodzi na myśl zespół
stresu pourazowego, który w tym przypadku spowodowany został przeżyciami
związanymi z rozpadem ZSRR. Dla określenia postawy reprezentowanej przez
bohaterów licznych prozatorskich utworów autora Rodziny Jołtyszewów
zaproponowano termin t r a u m a z a s t ę p c z a, który, zdaniem autorki, trafnie
określa istotę przyjętej przez część rosyjskiego społeczeństwa postawy (sposób
reagowania, myślenia, reprezentowane poglądy, przekonania). Jest ona reakcją na
zmiany społeczno-polityczne i ekonomiczne zainicjowane pieriestrojką, w szczególności
zaś rozpadem Związku Radzieckiego. Przy czym warto zauważyć, że realna
trauma, którą spowodowały dziesięciolecia funkcjonowania ludzi w warunkach
reżimu totalitarnego, stanowi ciągle temat nieprzepracowany.


Pobierz


JastrzębskaK. (1). ПОСТСОВЕТСКОСТЬ КАК ТРАВМА? ПРОЗА РОМАНА СЕНЧИНА. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7223

Katarzyna Jastrzębska  professor1@o2.pl
UJ