АНТИЖИТИЙНЫЕ МОТИВЫ ПОВЕСТИ НИКОЛАЯ ГОГОЛЯ ШИНЕЛЬAbstrakt

MOTYWY ANTYHAGIOGRAFICZNE W POWIEŚCI NIKOŁAJA GOGOLA PŁASZCZ

W artykule opierającym się na materiale powieści Nikołajа Gogola Płaszcz są sprawdzane o obecności w tym dziele hagiograficznych motywów i religijnego sensu.

Przy analizie tekstu autor dochodzi do wniosku, że powieść nie posiada typowych cech charakterystycznych dla opisów żywotów świętych, co jest zgodne z popularną opinią innych badaczy tekstów Gogola, ale wręcz odwrotnie.  Аutor dochodzi do wniosku, że Nikołaj Gogol wykorzystuje strukturę antyhagiografijną w celu budowania antytekstu i tworzenia innej kulturowej rzeczywistości — antyświata, który pomaga mu rozwiązać pewny literacki cel.

 

THE OPPOSITE HAGIOGRAPHY IN THE NIKOLAI GOGOL’S STORY THE OVERCOAT

In the article based on the Nikolai Gogol's The Overcoat are being verified the hypotheses about the actual presence of hagiographic motifs and a religious sense in the story.

Author concludes that the story isn’t providing us with the typical genre based on the descriptions of a saint’s life as has been suggested by many researchers before, but is actually the opposite of the genre. This brings out the genre in Russian literature — «the anti-life». Exploring development of this genre in Russian literature, the author concludes that Gogol uses this structure in order to build and create a different cultural reality — «anti-world», which helps him to solve a certain literary goal.


do uzupełnienia

Pobierz

Opublikowane : 2019-04-20


SklarowW. (2019). АНТИЖИТИЙНЫЕ МОТИВЫ ПОВЕСТИ НИКОЛАЯ ГОГОЛЯ ШИНЕЛЬ. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7302

Walerij Sklarow  sklyarov.valera@gmail.com
Kaliningradskicj gosudarstwiennyj uniwiersitiet  Federacja Rosyjska
do uzupełnieniaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).