Kształtowanie pozytywnego obrazu rzeczywistości w tekstach informacyjnych (na podstawie wiadomości agencji informacyjnych)Abstrakt

KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNEGO OBRAZU RZECZYWISTOŚCI
W TEKSTACH INFORMACYJNYCH
(NA PODSTAWIE WIADOMOŚCI AGENCJI INFORMACYJNYCH)
S t r e s z c z e n i e
Artykuł poświęcony jest percepcji rzeczywistości tworzonej przez doniesienia prasowe uznanych i cytowanych w Rosji i za granicą agencji informacyjnych RIA Novosti i TASS. Wiadomości są rozpatrywane pod kątem akcentowania wybranych elementów odzwierciedlających pewien stabilny system wartości. Na podstawie analizy autorki stawiają tezę, że w wiadomościach agencji informacyjnych RIA Novosti i TASS kreowany jest pozytywny obraz świata, przy jednoczesnym odzwierciedleniu w nim wszystkich sprzeczności i wyzwań naszych czasów.

FORMATION OF POSITIVE IMAGE OF THE WORLD IN NEWS REPORTS
(BASED ON MESSAGES OF INFORMATIONAL AGENCIES)
S u m m a r y
The article is devoted to the perception of the world formed by the news reports of news agencies RIA Novosti and TASS — recognized leaders in Russia and abroad by the number of citations. Certain content elements are stressed, which reflects a stable value system. A conclusion is drawn that the analyzed news reports tend to model a positive image of the world, at the same time reflecting all the contradictions and challenges of the contemporary life.


Pobierz


ŁADA OWCZYNNIKOWA ŁADA, & MampeJ. (1). Kształtowanie pozytywnego obrazu rzeczywistości w tekstach informacyjnych (na podstawie wiadomości agencji informacyjnych). Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7339

ŁADA ŁADA OWCZYNNIKOWA  minilada83@gmail.com
Wojenno-Morska Akademia w Kaliningradzie  Federacja Rosyjska

Dr, pracownik Wojenno-Morskiej Akademii w Kaliningradzie w Katedrze Języka Rosyjskiego, członek Pracowni Badań nad Socjolingwistycznymi Aspektami Języka i Pracowni Badań nad Akwizycją i Nauczaniem Języków Obcych przy Uniwersytecie Gdańskim. Zainteresowania naukowe: problematyka leksykologii, nauczania języka rosyjskiego jako obcego, rosyjskiej

literatury i poezji.
Kontakt: minilada83@gmail.com
ORCID: 0000-0001-7612-7997


Joanna Mampe 
Uniwrsytet Gdański 

Dr, starszy wykładowca w Katedrze Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji
Języka Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Pracowni Badań nad Socjolingwistycznymi Aspektami
Języka oraz Pracowni Badań nad Akwizycją i Nauczaniem Języków Obcych. Członek PSNiWJR, MAPRIAL, PTN, TMJP przy UG, PTR, PTLS. Obiekt zainteresowań badawczych stanowi problematyka glottodydaktyczna (nauczanie
języka rosyjskiego, nauczanie języka polskiego jako obcego, akwizycja
języka) i językoznawcza (komunikologia, pragmalingwistyka, socjolingwistyka, psycholingwistyka). Autorka i współredaktorka cyklu monografii: Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce – ujęcie interdyscyplinarne (Gdańsk 2014–2018), Problemy współczesnej glottodydaktyki i nauczania przekładu (2017), Translatorik, Translationsdidaktik und Fremdsprachendidaktik: Herausforderungen und Perspektiven (2017).
Kontakt: j.mampe@ug.edu.pl
ORCID: 0000-0001-8031-5616