Absurd jako mechanizm sensotwórczy: kreowanie aberracyjnego wizerunku medialnego w ramach strategii dyskredytacjiAbstrakt

ABSURD JAKO MECHANIZM SENSOTWÓRCZY:
KREOWANIE ABERRACYJNEGO WIZERUNKU MEDIALNEGO W RAMACH STRATEGII DYSKREDYTACJI
S t r e s z c z e n i e
W artykule rozpatrywane jest zagadnienie medialnego kreowania sensów w kategoriach absurdu językowego. Autorka wzmiankuje zarówno o spontanicznych efektach aberracji spowodowanych wysokim napięciem emocjonalnym lub niską kompetencją lingwistyczną mówiącego, jak i o wypowiedziach kontrfaktycznych. Szczegółowo omawia również werbalne mechanizmy kreowania aberracyjnego wizerunku oponenta ideologicznego, takie jak: strategia nominacyjna (wskazanie na aberrację umysłową podmiotu politycznego), metafora zaburzeń psychicznych, użycie leksemów o znaczeniu kreacji rzeczywistości, użycie czasowników sensorycznych, aberracja językowa postaci narratora i „montaż atrakcji” (Eisenstein).

ABSURD AS A MECHANISM OF SENSE FORMATION: CREATION OF THE ABERRATIONAL MEDIA IMAGE WITHIN THE FRAMEWORK OF THE DISCREDITATION STRATEGY
S u m m a r y
The article deals with media creation of meanings through the use of linguistic absurd. The author mentions the spontaneous effects of aberration caused by high emotional tension or low linguistic competence, as well as counterfactual statements. The verbal mechanisms of creating an aberrational image of an ideological opponent are discussed in detail, such as: nomination strategy (indication of mental aberration of a political subject), metaphor of mental disorders, use of lexemes concerning creation of reality, use of sensory verbs, language aberration of the narrator and “assembly of attractions” (Eisenstein).


Pobierz


Sładkiewicz Żanna. (1). Absurd jako mechanizm sensotwórczy: kreowanie aberracyjnego wizerunku medialnego w ramach strategii dyskredytacji. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7340

Żanna Sładkiewicz  filzs@ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański 

Dr hab., profesor nadzw., kierownik Katedry Pragmatyki Komunikacji
i Akwizycji Języka w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Pracowni badań nad perswazją językową; zastępca redaktora nacz. rocznika „Studia Rossica Gedanensia”, członek PTJ i PTR. Opublikowała ponad 80 prac z zakresu językoznawstwa rosyjskiego,
frazeologii, komunikologii, pragmalingwistyki, lingwokulturologii, socjolingwistyki,
dyskursologii i glottodydaktyki. Autorka i współredaktorka monografii: Политический фельетон в свете теории речевого воздействия (Gdańsk 2013); „Słowa, słowa, słowa”... w komunikacji językowej III (Gdańsk 2011); „Mówimy, jak mówimy…”. Komunikacja w języku potocznym. Podejście interdyscyplinarne (Gdańsk 2014); „Mówimy, jak mówimy... Gdzie ukryta jest potoczność? (Gdańsk 2015); Imiona komunikacji językowej, czyli demakijażowanie sensów (Gdańsk 2015); W poszukiwaniu tożsamości językowej, t. I (Gdańsk 2016), Perswazja językowa w różnych dyskursach, t. I i II (Gdańsk 2017).

Kontakt: filzs@ug.edu.pl
ORCID: 0000-0001-7237-5328