Strategie perswazyjne w kreowaniu wizerunku Rosji we francuskim dyskursie parlamentarnymAbstrakt

ПЕРСУАЗИВНЫЕ СТРАТЕГИИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОБРАЗА РОССИИ
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ПАРЛАМЕНТСКОМ ДИСКУРСЕ
Р е з ю м е
Статья содержит лингвистический анализ французского парламентского дискурса, относящегося к конструированию имиджу России. Исследование основано на дискурсивном и логометрическом анализе французского парламентского дискурса. Представленные в статье результаты относятся к критическому анализу убеждений, используемых в «Вопросах к правительству», собранных во время XIV Législature.

 

PERSUASIVE STRATEGIES IN CREATION OF IMAGE OF RUSSIA IN FRENCH PARLIAMENTARY DISCOURSE
S u m m a r y
The article contains a linguistic analysis of the French parliamentary discourse referring to the image of Russia and is based on discursive and logometric studies of the French parliamentary discourse. The results presented here relate to a critical analysis of the persuasion used in the Questions to the Government collected during the XIVe Législature.


Pobierz


Jereczek-LipińskaJ. (1). Strategie perswazyjne w kreowaniu wizerunku Rosji we francuskim dyskursie parlamentarnym. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7342

Jaoanna Jereczek-Lipińska  filjj@ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański 

dr hab., profesor nadzw., dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Gdańskiego i Kierownik Katedry Językoznawstwa i Dydaktyki Instytutu Filologii Romańskiej, profesor wizytujący w Université Catholique de Louvain-la-Neuve w Belgii. Zajmuje się analizą dyskursywną współczesnego dyskursu politycznego Francji, badaniami semantyczno-dyskursywnymi i leksykometrycznymi języka mediów i polityki oraz dydaktyką nauczania języka francuskiego jako obcego. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów z zakresu dyskursu politycznego i dydaktyki oraz dwóch monografii: Didactique des discours en français langue étrangère (Gdańsk 2007) i De la désidéologisation
progressive du discours politique à l’ère du Net (Gdańsk 2009). W roku 2018 ukaże się monografia La communication politique évolutive en France — Emmanuel Macron — Président, le discours présidentiel sous la Ve République.
Kontakt: filjj@ug.edu.pl
ORCID: 0000-0002-3347-235X