Walka ideologiczna na łamach tygodników „Newsweek Polska” i „Sieci”: liberalna transformacja vs liberalna rewolucjaAbstrakt

WALKA IDEOLOGICZNA NA ŁAMACH TYGODNIKÓW „NEWSWEEK POLSKA”
I „SIECI”: LIBERALNA TRANSFORMACJA VS LIBERALNA REWOLUCJA
S t r e s z c z e n i e
Obiektem badań w artykule są wybrane ideologemy współczesnego prasowego dyskursu politycznego, w oparciu o które budują swoje narracje dwa konkurujące ze sobą tygodniki opinii — „Newsweek Polska” i „Sieci”. Lingwistyczna analiza semantycznego pola ideologemów poprzedzona została krótkim zarysem sytuacji politycznej i medialnej w Polsce, w którym zaakcentowano dychotomiczny podział w polityce i w mediach, rzutujący na analizowany przekaz polityczny publicystyki prasowej.


IDEOLOGICAL BATTLE IN THE PAGES OF WEEKLIES “NEWSWEEK POLSKA”
AND “SIECI”: LIBERAL TRANSFORMATION VS LIBERAL REVOLUTION
S u m m a r y
In the article the author analyzes some ideologemes of current political discourse in Polish print media, which are the base of narration of two competitive weeklies — „Newsweek Polska” and „Sieci”. The linguistic analysis of the semantic field of the ideologemes is prefaced with the brief description of political and media situation in Poland, underlining the dichotomy in political and media spheres, affecting the narration in print media.


Pobierz


KananowiczT. (1). Walka ideologiczna na łamach tygodników „Newsweek Polska” i „Sieci”: liberalna transformacja vs liberalna rewolucja. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7344

Tatiana Kananowicz  tatiana.kananowicz@ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański 

Dr, adiunkt w Katedrze Językoznawstwa i Translatoryki Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu składni i tekstologii porównawczej, problemami przekładu polsko-rosyjskiego (specjalistycznego, literackiego, ustnego), prowadzi badania dotyczące szeroko rozumianej komunikacji międzykulturowej i wiedzy krajoznawczej (Polska, Rosja, Azja Wschodnia).
Kontakt: tatiana.kananowicz@ug.edu.pl
ORCID: 0000-0002-1156-5934