Historia mediolingwistyki jako subdyscypliny językoznawstwa w Polsce i RosjiAbstrakt

HISTORIA MEDIOLINGWISTYKI JAKO SUBDYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWA
W POLSCE I ROSJI
S t r e s z c z e n i e
Na przełomie XX i XXI wieku nastąpił gwałtowny rozwój badań nad językiem w mediach, co zaowocowało powstaniem nowej subdyscypliny językoznawstwa — mediolingwistyki. Artykuł poświęcony jest historii polsko- i rosyjskojęzycznych badań nad funkcjonowaniem języka w środkach komunikacji masowej. Autorka opisuje najważniejsze wczesne publikacje i główne kierunki badań. Zarówno rosyjskie, jak i polskie badania mediolingwistyczne opierają się na integracji istniejących metodologii: językoznawstwa kognitywnego, (multimodalnej) analizy dyskursu, językoznawstwa krytycznego, stylistyki funkcjonalnej, pragmatyki i retoryki. Należy zauważyć, że na polską lingwistykę mediów wpływ wywierają publikacje anglo-, niemiecko- i rosyjskojęzyczne.

ON THE HISTORY OF MEDIA LINGUISTICS IN POLAND AND RUSSIA
S u m m a r y
At the turn of the 20th and 21st centuries a rapid development of research on language use in the media led to the emergence of media linguistics. This paper is devoted to the history and development of Polish and Russian research on language use in mass communication. The author describes the most important early publications and the main directions of research. Both Russian and Polish works on the language in the media are inherent in the integration of existing methods: cognitive linguistics, (multimodal) discourse analysis, critical linguistics, functional stylistics, pragmatics, and rhetorical criticism. It should be noted that Polish medialinguistic studies have been influenced by both Western and Eastern research.


Pobierz


NoińskaM. (1). Historia mediolingwistyki jako subdyscypliny językoznawstwa w Polsce i Rosji. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7345

Marta Noińska  marta.noinska@ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański 

Magister filologii rosyjskiej i filologii angielskiej, asystent w Katedrze Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka przy Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego. Członek PTJ. Członek zespołu redakcyjnego „Studia Rossica Gedanensia”. Autorka rozdziałów w monografiach konferencyjnych oraz artykułów w czasopismach naukowych, m.in.
w „Slavia Orientalis” i „Przeglądzie Wschodnioeuropejskim”. Zainteresowania badawcze obejmują multimodalną analizę dyskursu, socjolingwistykę i językoznawstwo porównawcze.
Kontakt: marta.noinska@ug.edu.pl
ORCID: 0000-0002-1245-6633