Przedstawić nieprzedstawialne. "Przypowieści" Lwa Gomolickiego jako świadectwo ZagładyAbstrakt

Przedstawić nieprzedstawialne. Cykl Lwa Gomolickiego Przypowieści jako świadectwo Zagłady

W artykule podjęto próbę analizy i interpretacji cyklu wierszy Lwa Gomolickiego pt. Przypowieści. Cykl ten, napisany w latach 1942-1944 w okupowanej Warszawie, jest poetyckim zapisem okupacyjnego terroru i eksterminacji warszawskich Żydów. Gomolicki relacjonuje faszystowskie zbrodnie, jednocześnie widząc w nich przejaw całkowitego upadku człowieka i kultury, degradacji ładu etycznego i ontologicznego. Przypowieści należą do literatury Holocaustu, są efektem zetknięcia się Gomolickiego z tzw. doświadczeniem granicznym.


Pobierz

Opublikowane : 2019-04-20


BrzykcyJ. (2019). Przedstawić nieprzedstawialne. "Przypowieści" Lwa Gomolickiego jako świadectwo Zagłady. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7392

Jolanta Brzykcy  tomine@poczta.onet.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Poland 

JOLANTA BRZYKCY – doktor habilitowany, pracuje jako adiunkt w Katedrze Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Badaczka poezji emigracji rosyjskiej, autorka artykułów o twórczości Iwana Bunina, Władysława Chodasiewicza, Galiny Kuzniecowej, Lwa Gomolickiego, Borisa Filippowa i in. Prace zwarte: Русская философская лирика на рубеже XIX и XX веков. Иван Бунин, Toruń 2003; Poezja emigracyjna Iwana Bunina (1920-1953), Toruń 2009; Ekstaza w świecie umiaru. O systemie estetycznym Władysława Chodasiewicza, Toruń 2015.

nr ORCID 0000-0001-9563-0723

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).