Rosyjska tożsamość postkolonialna (Jestem Czeczenem Germana Sadułajewa)Abstrakt

РОССЫЙСКА ПОСТКОЛОНИАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ (Я ЧЕЧЕНЕЦ! ГЕРМАНА САДУЛАЕВА)

 

В настоящей статье автор представляет осоновные информации на тему творчества Германа Садулаева. Особое внимание уделяется произведению Я Чеченец!, в которм автор пишет про войну, про свое детство, про своих друзей, про свою семью, а которая сталась материалом для анализа российской постколониальной идентичности. В статье представлены также мнения одной из самых ярких исследователтниц этой темы в России — Мадины Тлостановой.

 

RUSSIAN POSTCOLONIAL IDENTITY (I AM A CHECHEN BY GERMAN SADULAJEV)

 

In the article the author presents basic information about literary works by German Sadulajev. The particular attention is given to the book I am a Chechen where the author writes about the war, his childhood, friends and relatives, and which became the material for the analysis of Russian postcolonial identity. The article also presents opinions of one of the most prominent researchers of this subject — Madina Tlostanova.


G. Sadułajew, Jestem Czeczenem, przeł. K. Rawska-Górecka, W. Górecki, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011.

Г. Садулаев, Известный писатель Герман Садулаев: «Главная проблема Чечни - не терроризм, а секс», wywiad przepr. Д. Стешин, „Комсомольская правда”, https://www.kp.ru/daily/24580.5/750790/ (10.03.2019).

Львовский, Дети равнины: Герман Садулаев как постсоветский и (пост)колониальный писатель, „Новое литературное обозрение” 2017, № 144.

P. Fast, Władza — etyka — egzystencja (uwagi o powieści Piotra Aleszkowskiego „Twierdza”), w: tegoż, Uroki rosyjskiego. Szkice o książkach i pisarzach, „Śląsk”, Katowice 2018.

M. Tłostanowa, Postsowieckość ≠ postkolonialność ≠ postimperialność, czyli co robić po końcu historii?, przeł. P. Fast, ER(R)Go 2015, nr 31.

D. Kołodziejczyk, Postkolonialne odzyskiwanie pamięci: zawłaszczenia, fabulacje, niesamowite dopominanie, w: T. Szostek, R. Sendyka i R. Nycz (red.), Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2013.

D. Walder, Postcolonial Nostalgias: Writing, Representation, and Memories, https://www.researchgate.net/publication/47343400_Postcolonial_Nostalgias_Writing_Representation_and_Memory (10.03.2019).

А. Латынина, Чеченская война Германа Садулаева, „Новый Мир” 2010, № 4.

Pobierz

Opublikowane : 2019-04-20


PisarskaJ. (2019). Rosyjska tożsamość postkolonialna (Jestem Czeczenem Germana Sadułajewa). Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7579

Justyna Pisarska  justynapisarska@o2.pl
Uniwersytet Jagielloński Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).